124829. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat ketonjainak előállítására

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KÍR ÁTvYI WEMJI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124829. SZÁM. IV/h/1. (IV/h/2.) OSZTÁLY. -- Sch. 5713. ALAPSZÁM. Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat ketonjainak előállítására. Schering A. Q. cég", Berlin. A bejelentés napja 1938. évi október hó 11. Németországi elsőbbsége 1937. évi október hó 12. A találmány eljárás a ciklopentano­polihidrofenantrénsorozat olyan ketonjai­nak előállítására, mjelyek valamely ol­dalláncban, különösen a 20-as szénatom-5 hoz kötöttben ketocsoportot tartalmazr­nak. Kiindulási anyag'okul olyan» a ciklo­pentanopoilihidrofenantréusorozathoz tar­tozó etinilv egy ü leteket alkalmasunk, mint 10 amilyeneket pl. a 119668 és 121867 szaba­dalmakban 'meghatározott • eljárásokkal kapunk; ezek a vegyületek a gyűrűrend­szerben telítettek vagy telítetlenek lehet­nek. 15 Azt találtuk, hogy ilyen etinilvegyüle­tek alkoholokkal, mint amilyen metanol, etanol és máisefféle, alkalmas katalizáto­rok, pl. bórfluorid, higanyoxid vagy al­kálialkoholátok ós máseffélék jelenlétében 20 egyszerű módon keton-acetátokat adnak, melyeik azután mjagában véve ismert mó­don a megfelelő ketonokká alakíthatók át. Kiindulási anyaffökul m(ind a szteri­nek, epesavak és másaffélék, mind az 25 ivarhormonok, pl. akár az androsztan-, akár a pregnan- és öszitransorozathoz tar­tozók, '©tinilvegyületei alkalmazhatók. E vegyületek molekulája tetszőleges módon, pl. hidrO'Silcsoportokkal, különösen a 3-as és 17-es szénatomokon helyettesítve lehet. 30 Ugyancsak helyettesítve lehet vala­mely szerves maradékkal, pl. fS-zéinhidro­génimaradékkal az etiniiteaoport szabad hidrogénatomja is, amikor is az oldal láncban megfelelően helyettesített keto 35 íiiokat kapunk. A kapott acetálok savhasítással ismert mlódon ketonokká alakíthatóki át, amikor is evégből előnyösen, pl. szervetlen sava­kat, így kénsavat megfelelő oldószerben, 40 pl. alkoholokban alkalmazunk. Alkalmaz­hatók azonban e célra szerves savak is. (lásd pl. Houben—Weyl „Die Methoden der organischen Chemie" 1923, 3. kötet, 161. és köv. lapok). 45 A reakció lefolyását az alábbi képle- , tekkel magyarázzuk, aimdkor is e képle­tekben B» hidrogént vagy szerves maradé­kot, pl, szénhidrogónmaradékot jelenít:

Next

/
Thumbnails
Contents