124818. lajstromszámú szabadalom • Lángterelő betét öntöttvas kályhákhoz

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134818. SZÁM. Il/h. OSZTÁLY. — P. 9740. ALAPSZÁM. Lángterelő betét öntöttvas kályhákhoz. Poszt Antal cipész mester, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi november hó 18. Á közönséges egyaknás ömtöttvaskályhák­nál : az a kellemetlen hátrány tapasztal­ható, hogy a benne égő tűz lángja, még­ha a kályha tüzelőanyaggal jól meg is 5 van rakva, többnyire nem éri el a kályha felsla lapját alkotó karnikákat, sőt, nem {rit­kán még azoknak közelébe sem jut, úgy­hogy a kályhán főzni, vagy vizet forralni csak nagy tüzelőanyag pazarlással lehet. 10 A találmány célja e hátrány megszűn­tetése. A találmány tárgya oly lángterelő betét, amely a szabványos méretű öntöttvas-« kályháknak megfelelő különféle nagyságf­[5 ban készül. A betéttel a kályha hengeres tere, nyílás meghagyásával két részre vá­lasztható olyképen, hogy e részek egyiké­ben a tüzelő rostély van, míg a másikához! a (4) kivezető kürtőcsonk csatlakozik. E 20 két teret egymással összekötő (8) nyílás a kályha (2) lapja mellett van. A betét min­den szaktudás nélkül a kályhába behelyez­hető, vagy abból, ha ez szükséges — pl. a kályha tisztításakor—, megint kiviehietlől. Ez !5 a lángterelő hetét a lángot és forró füst­gázokat, még akkor is, ha a kályhában teak kevés tüzelőanyag van, úgy vezeti, hogy azok a kályhalapot érintve és annak men­tén végigvonulva jutnák a kürtőbe. így a 10 láng és a forró füstgázok hőjének nagy ré­szét hasznosíthatjuk. A találmány tárgyát a csatolt rajzok kap­csán ismertetjük bővebben, amelyek kö­zül az 5 1. ábra öntöttvaskályha tengelymenü metszetét, a 2. ábra felülnézetét, levett kályhalappal, ill. karikákkal szemlélteti. A 3. ábrán a lángterelő betétlap látható fe­lülnézetben. 40 A csatolt rajz 1. ábráján (1) az öntöttvas­kályha hengeres köpenye, (2) a karikák­ból összeállított lapja, (3) a tüzelő rostélya és (4) a kürtő csatlakozócsonkja. Az ilyen öntöttvaskályhában a lángok 45 eddigelé a rostélytól a kürtő felé a huzam­mal megszabott lehető legrövidebb úton) haladtak, amint ezt az 1. ábrán a szakado­zott vonallal rajzolt (5) nyíl szemlélteti. A: lángok és a forró füstgázok a kályhalapot 50 többnyire el sem érték és azt lényegileg a! (3) rostélyon izzó (6) parázs sugárzó hője hevíti. Ez a hő azonban főzésre vagy víz­forralásra gyakran nem elég, amikor e hátrányon azzal igyekeztek segíteni, hogy 55 néhány karikát eltávolítva, az edényt lehe­tőleg mélyre, a tűzfészek közelébe süllyesz­tették. Eninek viszont az a hátránya, íiogy az edény kormosodik. A találmány szerint a célszerűen öntöttvasból készült (7) láng- 60 terelő lapot használjuk (3. ábra). Ez lénye­gileg oly elliptikus lap, amelynek alakja a kályha hengeres belső köpenyfalát metsző, a henger tengelyével mintegy 40—60°-os szöget bezáró síkkal létesített ellipszisnek 65 felel meg. Az elliptikus terelőlap egyik vé­géből (8) rész van lemetszve, másik vé­gén pedig (9) nyelv van kialaktíva, amely a kürtőcsonk" alsó szélére támaszkodva, a terelőlap leesését gátolja, míg a (8) kimet- 70 szóst határoló körív két (10, 10) csúcsával a kályhaköpeny belső falfelületéhez tá­maszkodik. A betétlapnak a 3. ábrán példaképpen feltüntetett kiviteli alakja igein célszerű,, 75 mert a (9) nyelvvel a betétlapot már meg-

Next

/
Thumbnails
Contents