124808. lajstromszámú szabadalom • Szűrőberendezés, különösen vezetékes rádiórendszerek elektromos kitérői számára

Megjelent 1940. évi október hó í-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADAUÍT PTTÍÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 124808. S7.it* . VII/j. OSZTÁLY. — L. 7833. ALAPSZÁM. Szűrőberendezés, különösen vezetékes rádiórendszerek elektromos kitérői számára C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég", Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1939. évi május hó 10. Németországi elsőbbsége 1938. évi május hó 11. Előadásoknak vezetékhálózaton való át­vitelénél a nagyfrekvenciájú hordozóára­mok és az alacsony-frekvenciájú híradóára­mok összevezetésére, illetőiéig szétválasz-5 tására nagyszámú elektromos kitérőt hasz­nálnak. Ezek általában egy felületáteresztő és egy aluláteresztő szűrőiből állnak. Az aluláteresztő szűrőt beiktatott tekercsekkel ellátott vezetékek képezik. 10 Már ismeretes a nagyfrekvenciájú csa­tolókondenzátoroknak egyidejűleg a teker­cses vezeték részeként való felhasználásai és pedig keresztkondenzátorok gyanánt, mi­által a berendezés lényegesein egyszierűsö-15 dik. Ha azonban ily aluláteresztő szűrőket egyszerűen két, a vezetékbe beiktatott te­kercsből és keresztkondenzátorok gyanánt működő csatoló kondenzátorokból állítjuk 20 össze, úgy tapasztalni fogjuk, hogy a csil­lapodás görbéje csak viszonylagosan lassan emelkedik és mint az 1. ábra A görbéje mutatja, a szűrőinek nincsen éles határ­frekvenciája. 25 A találmány szerint a szűrőgörbét azál­tal tesszük meredekebbé, hogy. a vezeté­kekbe beiktatott induktivitásokat megfelelő behangolás által rezonanciakörökként ké­pezzük ki. 30 Ezt a további találmány szerint úgy ér­jük el, hogy a tekercseket két vagy több egymással sorba kapcsolt tekercsrétegből állítjuk elő, miáltal a tekercs önkapaci­tása erősen megnövekszik, Az önkapacitás 35 és az induktivitás megfelelő méretezése ál­tal elérhető, hogy a tekercstag rezonancia­frekvenciája éppen a görbe emelkedő ré­széiben feküdjék. A következőkben leírt ily­szerű kapcsolással való kísérletezés pél­dául az 1. ábra B görbéjét eredményezte. 40 A 2. ábra a találmány szerinti kapcsolás egy példaképpeni kiviteli alakját szemlél­teti. A vezetékekbe az a és b tekercsek van­nak beiktatva, míg a nagyfrekvenciát a 45 keriesztkoindenzátorok gyanánt ható C kapa­citásokon és a D transzformátoron át ve­zetjük az egyik résztvcvőállomáshoz menő A' és B' vezetékszálakhoz. Az alacsonyfreik­vencia hozzávezetése a C és D' pontokon 50 történik. Az a és b tekercsek nagy önkapa­citással bírnak, például annak következté­ben, hogy a 3. ábra szerint a tekercselés két vagy több E és F párhuzamos egyes tekercselésből, illetőleg két vagy több pár- 55-huzamos tekercsrétegből áll, melyek egy­mással sorba vannak kapcsolva. A teker­cseket célszerűen vasmaggal látjuk el. Szabadalmi igényiek: 1. Felüláteresztő és aluláteresztő szűrők- 60 iből álló szűrőberendezés, különösein ve­zetékes rádiórendszer elektromos kitérői számára, melyre jellemző, hogy az alul­áteresztő a vezetékbe beiktatott teker­csek alakjában kiképzett szűrő egyes te- 65 kercsei az önkapacitás által rezonan­ciára vannak hangolva. 2. Az 1. igénypontban védett szűrőberein-

Next

/
Thumbnails
Contents