124806. lajstromszámú szabadalom • Adóberendezés irányvonalak létesítésére

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ8 SZABADALMI LEIRAS 124806. SZÁM. VII/j. (V/h.) OSZTÁLY. — Z. 7?£4. ALAPSZÁM. Adóberendezés irányvonalak létesítésére. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég, Berlin -Te in pelhof. A bejelentés napja 1939. évi február hó 3. Németországi elsőbbsége 1938. évi február hó 4. Ismereteseik oly adóberendezések irány­vonallak létesítésiére, melyeknél egy megbatározott irányzóképességű antenna­rendszer egy további, az adóval állandóan 5 táplált antennarendszerrel váltakozóan el­lenkező fázisban működik együtt. Ha pél­dául! a legegyszerűbb esetben az állandóiam táplált lineáris antennával, mely, minit is­meretes, körfofrmájú karakterisztikájú, egy 10 duplakörformájú iránykarakterisztikájú irányzóanteninarendiszert kombinálunk bi­zonyos ütemben (pl!. A—N, vagy pont­vonás) váltakozóan egyenlői és ellenkező fázisban, úgy egymást váltakozóan met­is sziä kardioidalakú diagrammok létesülnek, melyeknek metszéspontjai meghatározzák az irány vonalat. Az állandóan táplált li­neáris antenna a mindenkori cél! szerint helyettesíthetiő egy meghatározott irányzó-20 tulajdonsággal bíró antennarendszerrel, is, hogy a kardioidalakú diagramm helyett pl. bunkóalakú diagrammot nyerjünk. A találmány az átváltásra, azaz az áltam­dóan táplált antennarendszerrel kombinált 25 irányzóantennarendKzernek fázisváltásária vonatkozik. Az e célt szolgáló ismert eljárások a fázisváltáshoz áramirányváltót vagy válta­kozva nyitódó és záródó elekroncsövekból 30 állló berendezést használnak. Az áralm­irányvialltóval dolgozó eljárásinak hátránya, hogy az egész nagyfrekvenciájú teljesít­mény az irányváltó érintkezőin megy át, úgyhogy ez az: eljárás csak kis adóteljesít-35 menyinél használható. Az említett eljárás további hátránya, hogy pontosan egyidejű­leg nyitódó és záródó többsarkú váltó­érintkezőiket igeinyiel, mely feltétel mecha­nikai okokból! nehezen teljesíthető'. Einnél­/ogva az átkapcsolásnál terhelési ingado- í0 Ziások keletkeznek, melyek az állandóan táplált antennára hátnak, úgyhogy ez az átváltás alatt folytonosan nagyobb teljesít­ményt kap, aminek következtében a vevői­ben zavaró hangerősségyáíltozások (ropó- 45 gás) keletkeznek. A váltakozva nyitódó és záródó elektron­csövekkel való átváltásnak viszont az a hátránya, hogy a csőszerkezet és a cső­adatok az ajnitemnafázist és evvel az irány- 50 diagrammot befolyásolják. A találmány szerint a fentemlített hátrá­nyok kiküszöböillése céljából a fázisváltást az állandóan táplált antennarendszerrel kombinált irányzóantejnnarendszerben lánc- 55 vezetők váltakozó nyitásával és zárásával eszközöljük. A találmány szerinti elrendezés előnyei abban állnak, hogy a kapcsolás nem. a nagyfrekvenciájú teljesítmény útjában tör- 60 ténik, s hogy egysarkú kapcsolók alkal­mazása': teszi Tehetővé. A találmány továbbá a kapcsolási hi­bák folytán keletkezői terhelési ingadozá­sok elkerülésével foglalkozik. E célból a 65 váltakozó fázisú antenna hozzávezetésébe olly láncvezetiőiket iktatunk be, melyeknek rövidzárlati, illetve üresjárási elieinállása az adót a válltókapcsolők kapcsolási ideje alatt is annyira megterheli, hogy az állán- 70 dó an táplált antennarendszer árama nagy­ságára nézve változatlan marad. A rajz a találmány tárgyának két cél­szerű kiviteli alakját mutatja. Az "1. ábra szerinti példánál az 1 lineá- 75 iris antennát a 2 vezetékein át a 3 naigyfrek-

Next

/
Thumbnails
Contents