124793. lajstromszámú szabadalom • Optikai üveg

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12411)3. SZÁM. XVII/C. OSZTÁLY. — Sell. Ő851. ALAPSZÁM. Optikai üveg. Jenaer Glaswerk Schott & Gen. gyári cég-, Jena. A bejelentés napja 1931. évi november hó 2.* Németországi elsőbbsége 1930. évi november hó 5. iöintieies, Hogy uvtgeK, meiyekneK törésszáma 1.60-n ál nagyobb, az ólom­oxidtartalom növelésével csak kovasav és egy értékű fémoxidok (alkaliák) kárára 5 állíthatók elő. Ilyen üvegeknél azonban a törésszám növelése a színszórás jelen­tékeny növelésével van összekötve. így pl. RD=1 60-os ólomoxidüvegeknek v=38 értékük van, no =1.75-ös ólomoxid-10 üvegeknek pedig Í>=28 az értékük. Ha tehát az IID értéket már 0,015-tel növel­jük, akkor a (v) érték egy egységgel _sik. Hasonló viselkedésűek olyan üvegek, melyekben az ólomoxid részben vagy 15 egészben antimonoxiddal (Sb2 0 3 ) van helyettesítve. Azonkívül ismeretes, hogy 1,60-os törésszám fölötti és az említett ólom-antimonüvegekhez képest csök­kentett színszóródású üvegek állíthatók 20 elő, ha az ólomoxid és antimonoxidtar­talmat egészen vagy részben, pl. BaO, SrO, CaO, MgO, Zn O"két értékű oxidokkal helyettesítjük. Minthogy pedig emellett az Si02 egy részét, pl, B 2 0 3 vagy A1 2 0 3 25 háromértékű oxidokkal helyettesítjük, hogy ilyen üvegeknek kristályosító haj­lamát csökkentsük, azért a Si02 tartal­mat többé-kevésbé erősen lenyomjuk, amivel az előállított üvegek savoldható-30 ságának (foltérzékenység) növelése van összekötve. Már most kitűnt, hogy aránylag nagy kovasavtartalmú 1,60 felüli törésértékű és olyan színszóródású üvegek állíthatók S5 elő, melyekrekszínszóródása kisebb, mint megtelelő törésű óiom-antimon-üvegeke, ha egyértékű, kétértékű és háromértékű oxidokon kívül még 20%-ig titanoxidot (Ti02 ) vezetünk be az üvegbe 27% éstöbb titanoxidtartalomma], vagy 27% 40 germaniumoxidtartalommal már nagy törésértékű üvegeket kaptunk, azonban ez esetben a színszóródás is olyan mérték­ben emelkedik, hogy az üvegek a törési érték és a színszóródás összefüggésében 45 úgy viselkednek, mint az ólom-antimon­üvegek. Azonkívül 25% titanoxidtarta­loöinál a vasoxiddal való elkerülhetetlen tisztátlanságok miatt az üveg barna­színűvé válik. Másrészt rnár 20%-nál 50 sokkal kisebb Ti02 tartalom elegendő, hogy az üveg savoldhatóságát (foltérzé­kenységét) igen erősen lenyomjuk. Az új üvegeknél az összetételt célszerűen úgy választjuk, hogy a kétértékű oxidok és 55 az antimonoxid tartalma együttvéve leg­alább 35% legyen. Különösen ajánlatos, hogy a mész- és barittartalom együttvéve legalább 5% legyen. A találmány szerinti üvegekben a 6Q titanoxid tartalmát egészen vagy részben thoriumoxiddal (Th02 ), hafniumoxiddal (Hf02 ), Zirkonoxiddal (Zr02 ) vagy ezek­nek keverékével helyettesíthetjük. A ger­maniumoxid (Ge02 ) és az ónoxid (Sn0 2 ) 65 hasonlóképen hatnak. A találmány szerinti üvegek össze­tételét a következő táblázat három pél­dája ismerteti: * Ez a nap az 5930/1939. M. B. sz. rendelet 2. $-a értelmében a volt cseh-szlováik szabadalmi hivatalnál aimaík idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 51841.

Next

/
Thumbnails
Contents