124783. lajstromszámú szabadalom • Fotoelektromos megvilágításmérő redőnyzáras fényképező készülékekhez

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAG YAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124783. SZÁM. IX/F. OSZTÁLY. Z. 2256. ALAPSZÁM. Fotoelektromos megvilágításmérő redőnyzáras fényképező készülékekhez. Zeiss Ikon Aktiengesellschaft, Dresden (Németország). A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 17.* Németországi elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 5. A találmány tárgya fényképező készülé­kekbe épített oly fotoelektromos megvilá­gításmérő, amelynél a fényrekeszhez és a redőnyzársebességbez való beállítótagok 5 záróréteges fotocella áramkörében elrende­zett ellenállásra hatnak. A találmány szerint a redőnyzárhoz való időbeállító szerv az ellenállás csúszó érint­kezőjével és az ellenállás a fényrekesz be-10 állításával van kapcsolva. Emellett az el­lenállás a találmány értelmében a kicse­rélhető objektíven vagy közvetlenül a fény­képező készüléken lehet elrendezve. A meg­világításmérő beállítása a mérőműszeiren 15 elhelyezett jel szerint történik. Ez olymó­don megy végbe, hogy a fényrekesz beál­lításának megtörténte után a redőnyzárse­besség időíheállító gombját mindaddig el­állítjuk, amíg a mérőműszer mutatója az 20 ehhez való jelre be nem játszik. A beál­lítás természetesen megfordítva is történhe­tik, amennyiben a redőnyzár idöbeállító gombját beállítjuk a megvilágítás kívánt idejére, majd a fényrekeszt állítjuk el, 25 amíg a mérőműszer mutatója a műszei­ren lévő jellel fedésbe nem kerül. A rajzon az 1. és 2. ábrában a találmányt példákénti kiviteli alakban ábrázoltuk, ahol az 30 1. ábra homlóknézet és a 2. ábra részbeni középső vízszintes met­szet. 1 a fényképező készülék tokja, amelybein ben a kicserélhető 2 objektívfoglalat ba­jonettzár vagy más hasonló eszköz útján 85 van rögítve. A kicserélhető objektív távol­sági beállítása 3 csigamenet útján törté­nik. Az irisznekesz 4 elállításával a kicse­rélhető objiektívfoglalfltban elrendezett 5 el­lenállás van kapcsolva. Az 5 ellenálláson *0 6 érintkező csúszik. A záróréteges 7 fotor oella a fényképező készülék mellső falán van elrendezve és a fénysugarakat arrai terelő, felületén számos hasábbal ellátott 8 lemezzel van leboríítva. 9 megfigyelőnyí- 45 lás, amely alatt 11 jellel ellátott 10 skálaj van. A 11 jelre a fényképező készülék bel­sejébe épített mérőműszer 12 mutatóját játszuk be. A 4 iriszrekesz elállításával egy­idejűleg elállítjuk a szabályozó 5 ellenál- 50 last és a 14 redőnyzár 13 beállítógombjá­val a 15, 16, 17, 18 fogaskerekeken át ^ csúszó 6 érintkezőt, miáltal a mérőműszeír 12 mutatóját a 11 jelre állítjuk be. Szabadalmi igénypont: 55 Redőnyzáras fényképező készüllékekhiez való fotoelektromos megvilágításmérő, azáltal jellemezve, hogy a redőnyzárhoz (14) való időbeállító gomb (13) az ellenállás (5) csúszó érintkezőjével (6) és ez az 60 ellenállás a fényrekesz beállításával (4) vagy megfordítva, van kapcsolva. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében ,a volt cseh-szlováik szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 65027. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. biró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents