124769. lajstromszámú szabadalom • Vevőberendezés

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIR .-* T ' YI 453äft SZARAPALMT liíRdSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124 7 69. OSZTÁLY. VII/j. OSZTÁLY. H. 10'1SÍ. ALAPSZÁM. Vevőberendezés. Hazeltine Corporation, Jersey City (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1925. évi július hó 10.* A. E. Á.-beli elsőbbsége 1925. évi április hó 3. Többfokozatú, hangolt, nagyfrekvenciájú igen érzékeny és szelektív erősítéssel ki­váló eredmények érthetők el, különösen, ha az egyes fokozatok közötti csatolások 5 kiküszöböltetnek, vagy' közömbösíttetnek. Ámbár az ily fajta vevőberendezések majd­nejm általános méltánylást találtak, mégis kívánatosnak bizonyult a hangoló beren­delzéseket egyetlen egy szabályozásira csok­in kentem és továbbá külső antennát kikü­szöbölni. A telefon-adóállomások esillapíttatlan hordozó hullámokat alkalmaznak, melyek rezgéseinek nincsen dekrementumuk, ugy 15 hogy a beérkező jeleik szoros csatolású és! élesen hangolt körökben vehetők. Csillapít­tatlan hordozóhullámok alkalmazása, me­. lyek szoros csatolású és élesen hangolt körök alkalmazását engedik meg, eddigelé 20 minden egyes fokozat számára egyéni sza­bályozást tett szükségessé. E sokszoros sza­bályozást a;z teszi szükségessé, hogy a gyakorlati kivitelnél nem voltak képeseik tekercseket és kondenzátorokat, villamos! 25 karakterisztikáikban való eltérések nélkül előállítani, mely feltételt ki kell elégíteni, lila egyetlen szabályozóval több áramkör pontosan hangolandó. Ott, ahol eddigelé közös szabályozást alkalmaztak avégből, 30 hogy valamely rádióvevőberendezés valia­mennyi körének hangolását egyszerre vál­toztassak, az említett eltérések a gyártás­ban messzemenő egyenlőtlenségeket von­tak maguk után, miáltal az egyes foköaa-35 tokban, azonban legalább a munkakörízet vagy a hullámsáv egy részében, nem. ment végbe hangolás, mivel nem történt intéz­kedés valamennyi fokozatnak egyszerre való beállításária ós mindenekelőtt arra, hogy az egész munkakörzetben azonosak 40 legyenek a villamos karakterisztikák. E hiányos hangolás elkerülhetetlen követ­kezménye mind az erősítésben, mind a szelektivitásban jelentkező jelentős vesz­teség volt. 45 Még a jelen találmány befejezése után is ajánlottak oly rádióvevőberendezéseket, melyeknél egyetlen szabályozószerv szol­gál ajz egyes körök mindegyikének egy­idejű, durva hangolására, minden egyes 50 körnek rezonanciára való pontos hangolá­sára, azonban több, külön szabályozószerv van elrendezve, miáltal az előbb említett, a körök egyes elemeinek egyenlőtlenségei folytán fellépő hangolási fogyatékosság 55 elkerültetik. Ez a rendszer természetesen célt téveszt annyiban, hogy emellett leg­alább ugyanannyi szabályozószervnek, mind hangolandó körnek kell jelen len­nie. 60 Gyakran használnak továbbá vevőbe­rendezéseket olyan antennákkal, melyek nem szakképzett emberek által célszerűt­lenül vannak készítve és mivel az ily an­tennák állandói nagy mértékben változ- g5 nak, az antennaréndszeirrel közvetlenül együttműködő kör hagolása tág határok köfeött befolyásoltatik. A találmány egyik főelőnye többfoko­zatú nagyfirekvencia-eirősítővel kapcsola- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-á értelmiében a volt ©seh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. A Cseh-Salovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 60326.

Next

/
Thumbnails
Contents