124767. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szuszpendált vasrészecskéknek magnéziumból és nagyszázalékos magnéziumötvözetekből való eltávolítására

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADAM BIEÓSAfl SZABADALMI LEIRAS 124767. SZÁM. XVI/c. OSZTÁLY. - £\ 9025. ALAPSZÁM. Eljárás szuszpendált vasrészecskéknek magnéziumból és nagy százalékos magnéziumötvözetekből való eltávjlítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1929. évi december hó 14.* Németországi elsőbbsége 1929. évi január hó 2. Már több ízben megkísérelték, hogy a magnézium és ötvözetei korrozióállóságá­nak növelését tisztítási eljárásokkal érjék el. Ezeknek az eljárásoknak azonban ki-5 zárólag az a célja, hogy a fémből a sószerű vagy oxidos szennyezéseket ömlesztősizeirek­kel való átolvasztással eltávolítsák. Az ek­ként kapott, önmagában látszólag tiszta fern azonban kt-rrozióállóisága tekintetihm 10 még nem 'felel meg minden tekintetben: ama követelményeknek, amelyek a mag­néziumötvözeteklnek évrőlHévre fokozódó ipari felhasználásából adódnak. Meglepő módon kitűnt, hogy eme arány-15 tag csekély korrózió átlós ág magának a magnéziumnak csupán kis mértékben sa­játos tulajdonsága, hanem nagymértékben csekély mennyiségű (néhány század o/0 ) vasnak és egyéb nem sószerű jellegű old-20 hatatlan szennyezésnek finom eloszlásban való jelenléte idézi elő. A következőkben csupán «vasról» beszélünk, mialatt azon­ban az egyéb szennyezéseket is értjük. Már régen ismeretes, hogy a vas ötvözjő 25 alkatrészkénít nagyszázalékos magnéizium­ötvözietekbe nem vihető be és magnézium^ mai egyedül sem alkot ötvöizie'tet. E miegj­figyeléis alapján már javasoltak, hogy a magnéziumnak szilíciumánál való ötvözésé­gO nél a megöm leszitett magnéziumba ferroi­szilíieiumot adagoljanak, mimiellett a mag­nézium a szilíciumot oldja,, míg a magné­zium,' a vasat kiválasztja és e megömleszbett fém egyrészt magnézium szilícium ötvö­zetre, másrészl vasra válik teljesen szét. Az 35 ötvözetnek! a sziliciummal való kezelés után már csak oly jelentéktelen mennyiségű va­sat szabad tartalmaznia, hogy azt gya­korlatilag vasmeriteisnek tekinthessük. Ennek ellenére az, így kapott magnézium 40 és szilicram ötvözetekben épúgy, mint más eredetű éis összetételű négyszázalékos mag­néziumötvözetekben csaknem mindig talál­ható egész csekély mennyiségű rendkívül finom eloszlású vas, mely vagy mint a, leírt 45 esetben az adalékötvözetekkel, mondjuk aluminiummial, cinkkel vagy sziliciummal kerülnek bele, vagypedig a magnézium elő­állításához használt nyersanyagokból ered­nek. E vasrészceskék igen csekély nagysá- 50 guk folytán, a fémben szuszpendáltan ma­riadnak. Effajta fém felületén víz vajgy vizes oldatok jelenlétében gaivanois helyi elemek keletkeznek, amelyeik eirősebb kor­róziót okoznak. 55 A találmány értelmében a fém vastartal­mát akként távolítjuk el, hogy a fémhez mangánt adunk, amely amegömiesztett ffem­ben fokozódó hőmérséklettel fokozóidó mennyiségben oldatba megy és a homer- 60 sékíet csökkenésiékor ennek megfelelőéin primeren kikristályosodik, mimiellett emie kiváló kristályok a vasat és hasonló szeny­nyiezéseket körülburkolják vagy kémiailag vagy miechanikailag megkötik. Az ekként 65 kivált primerkristályokat ezután az öm­ledéktőil, tetszőleges, önmaga ban. ismert mó­don, legegyszerűbbem üllepíléssel elválaszt­* Ez ,a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében hivatalnál atnnak idején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztái'íiaságban megadott szabadalom száma: 52801 volt cseh-szlovák szabadalmi

Next

/
Thumbnails
Contents