124742. lajstromszámú szabadalom • Gépjárművek működtető szerkezeteihez tartozó szervek elrendezése

Megjelent 1940. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI mitrtSÄO SZABADALMI LEIRAS 124742. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — A. 4391. ALAPSZÁM. Gépjárművek működtető szerkezeteihez tartozó szervek elrendezése. Akcióvá Spolecnost pro Aiitomolbilovy Prumysl, Mladá Boleslav. A bejelentés napja 1934. évi április hó 26.* A találmány tárgya szervek elrende­zés© olyan gépjárművöm, melynél a mo­tortömib a hajtott keréktengelynél van el­helyezve és ezzel szerelési egységet alkot, 5 miely a járműkerethezi osztatlanul csatla­koztatható. Az efajta járművek eddig is­mert olyan megoldásainál, melyek főelő­.nye az, egész hajtóegyüttes könnyű kicse­rélhetősége, ez az előny azonban nincs 10 teljesen kihasználva, mert a hajtóegyüt­tes felszerelésekor és leszerelésekor a leg­nagyobb munkát a különböző működtető­szervek, így pl. a fékezőrudak ós -kötelek vagy hidraulikus fékeknél az olajvezeték, 15 a gyorsítószerkezet, továbbá a villamos szerelés kábelvezetékeinek és máseffélék­nek csatlakoztatása és oldása igényli. A találmány saerlint ezit a hátrányt az említett szervek különös elrendezésével 20 küszöböljük ki. A találmány lényege ab­ban van, hogy a hajtóegyüttestől a többi járműrészhez vezető vonórudak, kötelek, csővezetékek, kábeilvezetékek vagy a mű­ködtetőszerkezet más szervei olyan helye-25 ken vannak megásatva, míelyek megköze­lítőleg a jármű hosszanti tengelyére me­rőleges síkban fekszenek. Így a szerkezet­nek a hajtótengelyhez tartozó részeit a szerkezetnek a többi járműrészhez tar-30 tozó részeivel összekötő helyei a szerelés tekintetében jól áttekinthetők és egymás­hoz közel is víannak, minek folytán ezzel érjük el tényleg először ;a hajtóegyüttes egyszerű felszereiésiót vagy leszerelését. A találmány szerinti elrendezéssel tehát, az 35 említett termjésizetű megoldások gyakor­lati értékét fokozzuk. A rajz találmány szerinti foganatosí­tási példát vázlatosan iszemléltet. Az ábra az (1) m|otortömiböt mutatja, 40 mely a tulaj donkópeni hajtótengely köz­vetlen közelében van elrendezve, mellyel szerelési egységet alkot, mely osztatlanul pl. a jármű (2) osőkeretéhíea a (3) és (4) karmantyúk segélyével csatlakoztatható. 45 Az (5, 6, 7) vonórudak, illetőleg kötelek, valamint a hajtóegyüttestől iá többi jár­műrészhez vezető (9) kábelvezetékek pl. az (s) helyeken vannak megosztva, me­lyek megközelítőleg a jármű hossztenge- 50 lyére merőleges síkban fekszenek. Az (s) összekötőhelyek emellett külön kialakí­tású részekben lehetnek elremdezive, ille­tőleg egyetlen külön elrendezésű részben lehetnek összekötve. A legalkalmasabb an 55 az oldható összekötéseket abban a síkban rendezhetjük el, melyben a hajtóegyüttes a többi kocsirészhez:, azaz a kerethez csat­lakozik, amint ezt az ábra mutatja. Külö­nösen ajánlatos a hajtóegyüttestől a többi go járműrészhez vezető összes villamos Veze­ték összekötését egyetlen, e célra elrende­zett (S) elosztószekrényben egyesíteni. Szabadalmi igénypontok: 1. Gépjármű, mjelynél a motortömb a 65 hajtott keróktengelynél van elren­dezve ós ezzel olyan szerelési együttest * Ez a naip az 5980/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a érteiméiben a volt cseh-szlováik szabadialmi hivatalnál annak ódején tett bejelentés napja. A Cseh-Szlovák Köztársaságban megadott szabadalom száma: 54824.

Next

/
Thumbnails
Contents