124721. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható láda

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 124721. SZÁM. VIII/c. (XVIII/d.) OSZTÁLY. — Q. 140. ALAPSZÁM. Összecsukható láda. Quittner Ignác kereskedő, Piestany és dr. Drechsler Géza ügyvéd, Bratislava. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 25. A találmány olyan láda, melynek falai a láda kiürítése után egymásrahajthatók, úgyhogy a láda térfogata Összecsukott állapotban eredeti térfogatának csekély ö hányadára csökken, s így annak szállítása igen nagy miértékben meg van köniiiyeb­bitve. Ezenkívül nagyobb mennyiségű áru .szállításánál az összecsukott ládák­nak a feliadóhoz való visszaküldése jeten-10 tékenyen könnyebb és kisebb költségekkel jár. A találmány szerinti összecsukható lláda megbízható, egyszerű és tartós kivi­telével tűnik ki s lényege iaz, hogy az 15 oldalfalak a fenékrésszel olymódon van­nak csak befelé forgathatóan csuklósan összekötve, hogy az egyik egymással szembenifekvő oldalfalpár a másik oldal­íalpár falai között a fenéken egy síkba fek-20 tethető, míg az utóbbi oldalfalpár egy-egy falához egy-egy fedélfél van csuklósan erősítve és e falak csak az előbbi oldal­falpár leifektetése után fektethetők le, egyik a másik után, a már lefektetett 25 oldalfialpárra. A láda egyik 1'edélfeÍenek szabad élén a láda összeállított állapotá­ban a másik fedélfél szabad szélét át­lapoló sín van, mely sínnek mindkét vé­géhez egy-egy oldalfal zárószervével kap 30 csolható egy-egy zárkapocs van csukló­san erősítve. Hogy a láda a szállítás köz­ben előfordulható legnagyobb igénybe­vételeknek is megfeleljen, a ládának a fedélfelekkel összekötött oldalfalai szabad 35 végeinek a belső oldalán egy-egy fáne van, mely a láda összeállított állapotában a másik két oldalfal szólein levő fáncpkkal kapcsolódik. Ezzel a láda oldalfalainak az esetleges szélnyílása teljesein meg van akadályozva. K> A rajz a találmány szerinti láda egy példaképem kiviteli alakját mutatja, mégpedig az 1. ábra az összeállított ládáinak, a 2. ábra az összecsukott ládának a táv- 45 lati képe, a 3. ábra az összeállított láda függőleges hosszmetszete, mégpedig az ábra balol­dali része az oldalfal csuklópántján át­menő metszetet, jobboldali része pedig a 50 fedél átlapoló sínén és a láda zárószer­vén átmenő metszetet mutat, a 4. ábra az összeállított láda függőleges keresztmetszete, az 5. ábra az összecsukott láda hosszmet- 55 szete, mégpedig az ábra baloldali része a 2. ábra I—I, jobboldali része a 2. ábra II—II vonala szerinti metszetet mutat, a 6. ábra az összecsukott láda keresztmet­szete, a 60 7. ábra az 1. ábra III—III vonala sze­rinti metszet, a 8. ábra pedig a láda zárószerkezetének egy példaképem kiviteli alakját mutatja. (1) és (!') a láda egyik, „egymással 65 szembenfekvő oldalfalpárja, mely a be­süllyesztett (2) csuklópántokkal van be­fellé (a 3. ábrán nyílirányban) forgatha­tóan a (3) fenékhez erősítve. Az (1, 1') ol­dalfalak alsó részén a (4, 4') lécek van- 70 nak szilárdan megerősítve, melyek a láda összeállított állapotában a (3) fenékkel szilárdan összekötött (5, 5') lécekre tá­maszkodnak, miáltal áz (1, 1') falaknak a

Next

/
Thumbnails
Contents