124700. lajstromszámú szabadalom • Fényreklámberendezés

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. M A G Y A R KIR Á L YI %CS3% SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS í 24700. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — W. 6970. ALAPSZÁM. Fényreklámberendezés. Weber Lajos gyáros, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi november hó 2. A leghatásosabb"- fényreklámok a vilá­gi tócsöves, u. n. neoincsöves berendezések. Hátrányuk e berendezéseknek az, hogy előállításuk, illetve beszerzésük költséges, 5 így kisebb felír átok vagy alakok céljaira nem alkalmasak, továbbá, hogy magas fe­szültségű árammal dolgoznak, miértis keze­lésűk veszélyes" és kényes. A találmány tárgya fényreklámherende-10 zés, mely e hátrányokat kiküszöböli, a ren­des világítási vezetékbe kapcsolható, trans­íormátör közbeiktatása néllkül, előállítása olcsó, áramfogyasztása kicsiny. Előnye még, hogy a reklámfelírat betűi vagy ábrái 15 minden szakavatottsáig nélkül cserélhetőik anélkül, hogy az áramot ki kellene kap­csolni. E fényreklámberendiezés helyette­síti a neoncsöves feliratokat és azzal csak­nem azonos hatást ér el!, míg a megvilágí-20 tás színe is változtatható. A találmány, amely fényforrásból és an­nak sugarai álltai megvilágított betű vagy reklámtesitekbőil áll, lényege az, hogy a megvilágított betű, illetve reklám testek 25 fényt elnyelői tulajdonságú tartón vannak elhelyezve és a fényforrás felé nézői ol­dalluk matt, illetve tompafényű, nem tük­röző és domború felületű, továbbá, hogy e testek és a fényforrás között színes át-30 látszó közeg van elhelyezve. A csatolt rajzon a találmány szerinti berendezés példaképen felvett kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a berendezés elölnézete. A 35 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet. A 3. ábra egy másik kivitel alak kereszt­metszete. A 4. ábra egy betű elől nézete. A rajzon (a) a fényforrás, (b) a meg- 40 világított betű, illetve reklámtesl. E betűk­nek a fényforrás felé nézői felülete dom­ború és célszerűen matt, illetve tompa­fényű, tehát nem tükrözői bronzfestékkel! van bevonva. Lehelnek e betűk kör- vagy 45 ellipszis keresztmetszetűek is. Az (a) fényforrás a rajzon feltüntetett kiviteli alaknál előliről zárt (c) szekrény­ben van elrendezve, melynek a betű felé néző felületén nyitott (d) rés van, melyen 50 át a fénysugarak a betűtestre löveinek. A fényforrás és a betűk között átlátszó színes (e) lap van, mely (f) vezetékben ki-betolható és így cserélhető. Lehet a színes lap helyett a fényforrást fedői bur- 55 kollat színes felületű. A (d) rés alatt (i) fal van, mely a fényinek a színes lap alatti kisugárzását megakadályozza. . A (c) szekrény hátlapján (g) tartósín van kialakítva, mely fénytelnyel ő, pl. fe- 60 keteszínű. E sínbe állítjuk be a (,b) be­tűket vagy alakokat, melyeknek ugyancsak fénytelnyelő színű (h) talpa van (4. ábra). E talpak a (g) tartósínbe állít­hatók, illetve onnan kiemelhetőik és így 6& a betűk cserélhetőik. A 3. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál a (c) szekrényben az (a) fényforrás körül átlátszó (j) henger van forgathatóan el­rendezve, mélynek felülete tetszésszerint 7(> többszínű. E hengert (k) elektromotor for­gatja. A fényforrás a célnak megfe'elcen nem­csak szekrényben, hanem pl. vetítőikö­penyben is elhelyezhet 01 úgy, hogy a fény- 75 forrás a szem felé nézői részén burkolt

Next

/
Thumbnails
Contents