124671. lajstromszámú szabadalom • Törzsegyenesítő és támasztófűző

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KTRALYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1346 71. SZÁM. Vll/e. OSZTÁLY. — B. 14410. ALAPSZÁM. Törzsegyenesítő és támasztófüző. Barát István ortopédiai műszerész, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi március hó 6. Az ortopédia régen használja a fűzőket a hátgerine korrigálására. Ezek vagy tel­jesen merev fűzők, vagy könnyű mereví­tett vászonfűzőik volltak. Eő hiányosságuk, 5 hogy a testre ható korrigáló erőt nemcsak az ellőre meghatározott lestrészeken adták át, 'hanem egyéb helyeken is, ami miatt a fűzők kitűzött céljuknak nem felelteik meg. 10 A találmány tárgya egy hajlékony rend­szerű, könnyű fűző, amellyel a testre meg­határozott helyeken és irányban, egyene­sítő hatást gyakorolhatunk és amelyben a törzs hajlítása, mozgatása lehetséges. !5 A melllékelt rajzon az 1. ábra erőtani segédábra és a talál­mányban alkalmazott pántok szerepét ma­gyarázza meg. A 2 ábra hátnézetben, a 20 3. v-bra oldalnézetben a találmány sze­rinti ortopédikus fűző egyenesítől részét ábrázoltja. A találmány szerinti ortopédikus fűző támu sztó részét a 4. ábra hitelezőiben, az 25 5. ábra óUcLlnézetben mutatja. 6-, illetve 7. ábra az egyesített ííízoré­szekiet hátsó, illelve oldalnézetben ábrá­zolja. Mint ehböll is kiviláglik a találmány sze-30 rinti ortopédikus fűző két részblalU áll, még­pedig egyenesítő és támasztó fűz!:')! részből. Az egyenesítő fűzlojrész egy elülső, hajlé­kony, lapos, a test középvonalában, a szegy­csont közepétől a has aljáig haladó (la) 85 pántból es egy hátulsó a hát középvona­lában fekvő az előbbivel szemben lévő ugy.anoliy.an (lb) pántból áll. A kél hossz­irányú pántolt a testein félkörben futó, la­pos teljesen hajlékony, rugalmas, vagy merev pántok kötik össze. A pántok szűk- íO séges magassági elhelyezését az erőtani $e­gédábrábó! (1. ábra) érthetjük meg. Azt látjuk, hogy a korrigáló (1\, P3> erők a mellkason nem a hátgerinc görbülete ma­gasságábain, hanem azoknak a bordáknak fó a magasságában támadnak, amelyek a leg­nagyobb hátgerinc görbületnél fekvő csi­golyáknál erednek. A borda alatti és a csípő féltetti lágyrészeket viszont nem le­het koncentrált, hanem csak nagy felületre 50 elosztott erőkkel nyomni. Az (la) -és (lb) pántok fellső végeit ,a hónalj alatt átmenőt, vagy a vállat is hozzá­fogó szabályozható (2) pánt köti össze. Ez alatt, az ellentétes oldalon fut a (3) 55 pánt, amely az adott kivitelben merev. Az (la) és (lb) pántokat alsó harma­dukban szélles, a testhez nagy felületen illeszkedő (4) pánt köti össze, amely az ábrán, mint fűzőrész van jelezve és a 60 csípő és a bordák között fekvői lágy ré­szeket elosztott terheléssel szorítja. Végül az (la) és (lb) pántok alsó végeit a fűző­r ésszel ellentétes oldalon szabály ózható (5) pánt köti össze. Ezen az alsó pánton lekap- 65 csolö (6) pánt van, melynek szerepe csu­pán az (5) pánt íöilcsúszásának a meg­akadályozása. A pántokon a nyomások ha­tározott területre való átvitele és elosalása céljából pelották alkalmazhatók. 70A A pántok meghúzása, szűkebbre vétellé áltál a test ellentétes oldalán különböző magasságokban fellépő eiriőik a gerinc gör-

Next

/
Thumbnails
Contents