124623. lajstromszámú szabadalom • Kisfeszültségű osztott világítótest

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIE Á LYI ^SjfäK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124633. SZÁM. Vll/h. OSZTÁLY. — K. 14768. ALAPSZÁM. Kisfeszültségű, osztott világítótest. Komárom y Károly oki. .gépészmérnök, Nyíregyháza. A bejelentés napja 1939. évi április hó 27. Ismeretes, hogy az alacsony feszültséggel valló világítás (36, 24 V. sltb.) azt az előnyt nyújtja, szemben a szabványos feszültség­gel való világítással (110—220 V.), hogy a 5 világítótestek hatásfoka lényegesen kedve­zőbb, ami azt jelenti, hogy azonos világítási erősségek sokkal kisebb energia-fogyasztás mellett érhetők el. Ezen felismerésit mű­szakilag általában úgy használják ki, hogy 10 vagy transzformátorok, vagy soroskapcsoi­llás segítségével szabványos feszültségű izzó­lámpák helyett alacsonyabb feszültségű izzólámpákat használnak. Az első (transz­formátoros) elrendezés hátránya az, hogy 15 azonos llámpateljesitmény mellett az elr­osztó hálózat áramerőssége megnő és vagy nagyobb keresztmetszetű vezetékkel, vagy nagyobb feszültségeséssel kell dolgozni. Hátránya mindkét fenti elrendezésnek 20 az, hogy aiz alacsonyfeszültségű izzólámpák felépítésükre1 nézve hasonlatosak a szab­ványos feszültségű izzólámpához, tehát pontformájú fényforrások, ami részben kedvezőtlen fényeloszltást, részben vakítást 25 eredményez. A fenti hibákon a következőkben leírt találmány olymódon segít, hogy a szabvá­nyos feszültségű izzólámpát több részre osztott, egybefoglalit világítótesttiel helyet-30 tesíti, mély pontszerű fényiorrás helyett felületi fényforrást ad és amelynek egyes résziéi sorba vannak kapcsolva, kivitelük pedig olyan, hogy a vezetékrendszer Vál­toztatása nélkül minden meglévő világító 35 szerelvényben szabványos Edisont-foglalat­tali, Swan-íoglalattal. stb. alkalmazhatók, vagy egyéb olyan módon, amely a meg­lévő szerelvénynek megfelel. A világítótest elvi felépítését az 1. sz. ábra mutatja. 40 Az ábrán a. jelenti a világítótest fejét, mely Edison-menettel, Swan-dugasszal, stb.-vel lehet ellátva. b. jelenti egy szigetelő' anyagból készült testet, mélynek kerületén foglalnak helyetis a c. alacsony feszültségű izzólámpák, A d) felső; ós e) alsó csavarozható perem a világítótest érintésvédelmét szolgálják. Mint az ábrán látható, például 110 Voltos feszültségű, 25 W izzólámpát helyettesít- 50 hetünk 10 drb. 10 Voltos, 2.5 W izzólámpá­val!, melyek a b) szögeíelőltesten belül sorba vannak kötve, a soroskötés két végét pedig az a. fejhez vezetjük. Mint látható, a vi­lágítótest zárt egységet képez, és megfe-i 55 lelő! fejjel ellátva tetszőleges foglalatban alkalmazható ugyanúgy, mint egy szab­ványos izzólámpa. Amennyiben a világító­test energiafelvétele azonos azon izzólám­pával!, melyet helyettesít, a nagyobb fény- 60 hatásfok folytán a bejelentés tárgyát ké­pező világítótest által elért tér-, vagy fe­lület-megvilágítás lényegesen erősebb lesz, mint amit normális feszültségű lámpával elérhetünk. Az qgyes alacsony feszültségű 65 lámpák sörosíkapcsolását a 2. sz. ábra mu­tatja, amelyből látható, hogy minden lámpa eleje a következő: lámpa végé vél van összekötve, ami igen egyszerű felépí­tést eredményez. Ha egy izzó kiég, akkor a 70 világítótest kialszik, az alsó érintésvédő ku­pak lecsavarásával szabaddá tesszük a sor­bakapcsolt lámpákalt és azok közül bár­melyiket tetszés szerint kiszerelhetjük. A szabadalom tárgyát képező világítótest T5 tehát teljesen helyettesít egy 110, 220 Vol-

Next

/
Thumbnails
Contents