124616. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajlékony csőalakú vezetők készítéséhez való szalagok előállítására

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134616. SZÁM. Vll/g1 , OSZTÁLY. — F. 8765. ALAPSZÁM. Berendezés hajlékony csőalakú vezetők készítéséhez való szalagok előállítására. Feltén & Guilleannie Carlswerk Actien-Gesellschaft, Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1939. évi július hó 6. Németországi elsőbbsége 1938. évi július hó 15. folytonos nyújtásával és/vagy .tömörítésiével újra kiegyenlítjük. Azért, hogy ezt a nyúj­tást és/vagy tömörítést gépi erővel folyr 40 tonosan eszközölhessük, az egyik vagy mindkét Szalag szállJtószierkezietének meg­fogó szerszámait hosszirányban önmagában eltolhatóan rendezzük .el. A megfogó szer­számnak vájatai vannak, melyekbe a szalag ío hornyai pontosan beleillenek. A megfogó szerszám eltolásával, enínek vájárai a szalag hornyaival szemben kis mértékben elto­lódnak. A megfogó szerszám zárásakor a hornyok a megfogó szerszám kismértékű 50 eltolása dacára benyomulnák a vájatokba és ezáltal a szalag, melyet ebben a helyzen . tében a présszerszám1 még tart, a megfogó szerszám1 eltolási irányának megfelelően nyúlik vagy tömörül, miáltal a horony- 55 távolság növekedésiét vagy csökkentésiét idézzük elő. A találmány egy pélidaképeni kiviteli] alakját a rajz alapján ismertetjük. Az (f) szállítószerkezet (1) alsó közös részén fél- 60 köralakú (m) és (n) megfogó szerszámot hordoz, melynek a készen formált csőfél­részék keresztirányú hornyai távolságának megfelelő távolságokban (o) hornyai van­nak. E megfogó szerszámok az (1) a,lsó 65 részen olymódon vannak megerősítve,, hogy a (p) és (q) csavarok segítségével bármelyik csőfélrészt önmagában a csőfél­résziék haladási iráiiyábajn eltolhatjuk. Az (ni) vagy (:n) miegfogó szerszámok cgyi- 70 kénlek kismértékű eltolása révén egyidejfl­ieg az (o) vájatok eltolódása kövietkezik he a Sízalag hornyaival szemben. Ha már most a megfogó szerszám zárásakor a siza-Ajánlottak már csőalakú hajlékony veze­tőnek két íéiinszalagbó! való előállítására oly eljárást, melynél a két szalagot egy­idejűleg dolgozzák fel kész esőfélrésizekké. 5 Ezieket a icsőíélrészeket ugyanebben a mw kamienetbem csőalakú vezetővé állítják ösz­szie és szalagtekercseléssel: veszik körül. Mivel ia kész vezetővé való összeállításinál ja csőfélrészek előálló orrainak egymással 10 szemben el kell tolva lenniök, szükséges, hogy az orrok egymástól való távolsága ja két cső-fejrészen tökéletesein egyenlő legyen,, mert e távolságok kis különbségei igen ha­mar összegeződnék. A távolság 1/100 15 mm-ieis eltérése 25 inra-es orrtávolság mel­lett 10 m bosszú vezető: esetéiben például már 4 mm-t tenne ki és 30 m hossz mellett az eredetileg egymással szem­ben fél távolságnyira eltolt orrok a 20 kb. 30 m hosszú vezető végén egymássál szénibe kerülnének, ami a két csőfélrész­nek egyetlen izárt csőalakú vezetővé való összeállítását lehetetlenné tenné. TíapaSiZita­lás szerint ja feíntemlílett eljárásnál a kélt 25 csőfél keresztirányú hornyainak egyezősé­gében ily kismértékű különbség nem ke­rülhető, el, mert a szerszámok mindig vala­melyes pontatlansággal dolgozinak, vagy 'mert a két szalagnak különböző anyagjei-30 lemzői vannak. Ennek következtében a, szalagok húzó- és, nyomóerők hatása alatt különböző mértékben hosszabbodnak vagy rövidülnek. A találmány abból indul ki, hogy ia 35 két szalag' hornyainak vagy vájatainafc egymásból valói távolságában fellépő kü­lönbségieket az egyik vagy mindkét szalag

Next

/
Thumbnails
Contents