124607. lajstromszámú szabadalom • Durva rostos szálakból készült szövetanyag és ilyen anyagból előállított tárgyak

Megjelent JL940. évi szeptember hó Ki-án. MAflYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124607. SZÁM. XlV/b. OSZTÁLY — V. 3843. ALAPSZÁM. Durva rostos szálakból készült szövetanyag és ilyen anyagból előállított tárgyaké Vas Istvánné háztartásbeli, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi április hó 12. Régóta ismeretes már ,a hímzési eljárás, amelynek lényege az, hogy valamely al­zatot »odratlan, vagy sodrott textilrost-, fém-, vagy egyéb természetes vagy mes-5 térséges szálakkal átvarrunk. Mindegek­ben az esetekben az alaat anyaga, amely tetszés szerint szövet, bőr, vagy egyéb át­varrható anyag lehetett, képezte az alap­anyagot, amelyet, díszítés céljából láttak 10 el hímzéssel. Azt találtuk már most, hogy raffia, vagy más hasonló durva rostos szálak merevségüknél és viszonylagosan nagyobb szélességi kiterjedésüknél fogva nemcsak 15 díszítő hímzésre alkalmasak, hanem arra is, hogy ilyen szálak átvarrása útján egy lijszerű alapanyagot állíthassunk elő. Ha ugyanis raffiát, vagy más hasonló durva rostos szálat valamely folytonos jellegű, 20 hajlékony alzaton, pl. vékony szöveten igen sűrűn varrunk át, tehát a hímzést olymódon eszközöljük, hogy az egyes szá­lak között szabad szemmel egyáltalán nem, vagy alig látható rések maradjanak, 25 úgy olyan szövetanyagát kapunk, amely­nek szabad oldala egységes anyagszerű felület gyanánt jelentkezik. Lényegesen különbözik a találmány szerinti anyag az egyéb raffiaszálak fel-30 használásával eddig készült termékektől. Merev hálósaerű anyagot, pl. viszonylag nagyszembőségű ú. n. „penelop" stb. anya­got már eddig is kivarrtak raffiaszálak­kal, akkor azonban csak a szemek! elhe­lyezése által bizonyos mértékig előre 3& meghatározott elrendezésű kivarrás volt lehetséges és az így kapott termék meg­tartotta lukacsos hímzési jellegét. Ha vi­szont a találmány szerint folytonos jel­legű hajlékony alzaton, pl. ú. n. molinó- 40* szöveten végezzük a kivarrást, úgy az át­varrások tetszőlegesen sűrű alkalmazásá­ban és elrendezésében semmiféle korláto­zásnak alávetve nem vagyunk, ami &, ta­lálmány szerinti raffia-szövet alapanyag 45-előállítását lehetővé teszi. Természetesen az átvarrások minden­kori irányának megfelelően a találmány szerinti alapanyaggal tetszőleges szövés­minták is érzékelhetők. Különböző színű- 50» re festett raffiaszálak bedolgozásával, to­vábbi színes mintázatú alapanyag készít­hető. A találmány szerinti alapanyagot elő­nyösen felhasználhatjuk mindenféle hasz- 55-nálati tárgyak, mint pl. kézitáskák, övek, terítők, cipők stb. elkészítésére, mely eset­ben természetesen a találmány szerinti alapanyag tetszés szerinti egyéb díszíté­sekkel varrás, festés, vagy hímzés útján 60" lehet ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents