124594. lajstromszámú szabadalom • Katódafűtőtest

Megjelent 1940. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124594. SZÁM Vll/d. OSZTÁLY. — I. 4033. ALAPSZÁM. Katódafűtó'test. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég-, Újpest. A bejelentés napja 1939. évi március hó 22. A találmány szigetelőbevonatba beágya­zott fűtődrótú fűtőtest villamos Idsütőlcsö­vek 'közvetett fűtésű katódáihoz, valamint ilyen fűtőtesttel ellátott katóda és ilyen ka-5 tódávali felszerelt villamos kisütőeső, felleg hálózati feszültséggel fűthető katódájú elek­troncsői. Az olyan, szilárd szigetelőfoevonattal kö­rülvett vagy szilárd szigetelőanyagba be-10 ágyazott fűtődrótú katódafűitőbestekben, melyek üzemi .feszültsége az általuk fel­vett fűtőenergiához képest nagy, a fűtő­drótnak hosszúnak és vékonynak kell len­nie, miért is azt csavarvonáMakbaín szokás 15 a fűtőtestbein elhelyezni, hogy a rendelke­zésre áliló kis helyen elférjen. Még jobb helykihasználás érhető el, ha kiettiős csavar­vonalalakú fűtődrótot alkalmazunk, mely esetben még igein kisméretű katődákhah is 20 elhelyezhető hálózati feszültséggel, például 110 Volt váltófeszültséggel fűthető fűtőtest. Ennek fűtődrótja, mely előnyösen wolf­ramdrőt, már rendszerint olyan vékonyra adódik, hogy megfellelő alaktair lóság hiá-25 nya folytán nem használható fel a fűtő­testnek, illetve a katódának a csőben a szo­kásos módon való rögzítésére és gyakran nehézségek lépnek fel a fűtőáramhozftá­vezetőkhöz való hozzákapcsolásánál is, 30 épen a drót rendkívüli vékonysága és anyagának elég könnyű oxidalliatósága, va­lamint a szigeitelőbevonátból kinyúló drót­végek kis átmérőjű és menetmagasságú egyszerű csavarvonallálakja folytán is, 35 mely 'körülmények megnehezítik a fűtő­drótvégeknek az árambevezetőkhöz az ed­dig szokásos hegesztéssel! való megerősí­tését. A találmány szerint mindeme nehézsé­geket azzal küszöböljük ki és a találmány 40 szerinti fűtőtestű katódának a csőben a fűtőtest útján való megbízható rögzíthe­tőségét azzal biztosítjuk, hogy a fűtődírót szigeitelőbevonátát azokon a helyeken, hol, belőle a fűtődrótvégek kinyúlnak, hoizzá- 45 erősített fémes sarukkal látjuk el, melyek legalább egyikéhez az általa körülvett fű­tődrótvég villamosan hozzá lesz kapcsolva. E saruk célszerűéin fémcsőből, illetve fém­lemezből, például :nikkellemezibiőji, készült 50 liüveliyalakuak, melyeknek nagyobb átmé­rőjű részébe a szigletellabevonai illeszke­dik, kisebb átmérőjű részében pedig a szigeteilőbevonatból kinyúló fűtődrőtvég foglal helyet olymódon, 'hogy a hüvellyejl 55 villamos vezetői összeköttetésben van, mely célszerűen a hüvelyfalnak mechanikai dé­formálás útján a fűtődrótvégre való rá­szorításávál létesíthető. Az ilyen saruk igen jól! védik mechanikai behatások és 60 túlzott termikus igénybevétel ellen a fűtő­drótnak azt a kényes pontját, melyen a szigeteilőbevonatból kilép, megbízható kon­taktust adnak a íűtődróttal és kisebb át­mérőjű részeik jól hegeszthetők az áram- 65 bevezetőkhöz, mikor is oly szilárd és alak­tartó kötés létesül, mely egymagában is képes arra, hogy a katóda megkívánt hely­zetét a csőben egyéb tartó- vagy támasztó­szervek nélkül is biztosítsa, mikor is a 70 sarukhoz hegesztett árámbeveizetődrótok egyben katódátartószerveket is alkotnak. Minthogy azonban a katódfelületet külön kivezetéssel) rendszerint el kell látni, e ki­vezetést adott .esetben a fűtőtestre ráhúzott 75 katódcsövecske felső végén helyezve el, e

Next

/
Thumbnails
Contents