124536. lajstromszámú szabadalom • Kézierővel és testsúllyal hajtható jármű

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI 4BlIl| SZABADALMI BIRÖSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 124530. SZÁM. XX a. OSZTÁLY. — K. 14911, ALAPSZÁM. Kézieró'vel és testsúllyal hajtható jármű. Kállai Gergely földbirtokos, Karcag-. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 6. A találmány kézierővel és testsúllyal hajtható jármű, mely könnyen hajtható, kis erőkifejtéssel is üzembentartható, úgyhogy terhek szállítására és vontatá­?> sara előnyösen használható. z z * A járműnek jobb-balra lengethető ta­posószerve van, mely kézifoggantyúkkal van egyesítve. A testsúllyal és a karok húzóerejével himbált taposószerv forgás­in tengelyének hajtókarja van, mely hajtó­rúd közbeiktatásával, forgattyúval van kapcsolatban. A forgattyútengelyre haj­tókerék van felékelve, mely hajtócsap és hajtórúd közbeiktatásával kétkarú emel­iö tyű egyik karjához van kötve. Az emel­tyű másik karja hajtórúd közbeiktatásá­val lendítőkerék forgócsapjához van kap­csolva. E hajtószerkezettel forgásba ho­zott lendítőkerék tengelye a jármű futó >ti kerekeit lánchajtás, csavarkerékhajtás stb. segélyével, vagy közvetlenül hajtja. A kétkarú emeltyű áttételi viszonya lígy van megválasztva, hogy a forgattyúten­gelyre átvitt hajtóerő megsokszorozva 25 vivődik át a lendítőkerékre, ili. kere­kekre, melyek alkalmas átmérőjük és sú­lyuknál fogva a hajtóerőt forgómozgássá alakítják át. A jármű lendítőkereke kü­lön kéziforgattyúval kapcsolatos, külön 30 hajtórúddal van kapcsolatban, mely a jármű indításakor a hajtószerkezetet « holtponton segíti át. A rajz a találmány egyik példaképpeni kiviteli alakját vázlatosan tünteti fel, ;í5 melytől a gyakorlatban, lényegének mó­dosítása nélkül, el is térhetünk. Az 1. ábra a jármű vázlatos távlati képe. A 2. ábra a jármű vázlatos felülnézete. A jármű (1) alvázára keresztirányban a 40 (2) tengely van csapágyr azva, melyre víz­szintesen a (3) taposólap van erősítve. A taposólap két oldalt függélyes (4) kézi­fogantyúk vannak erősítve. A (2) tengely­nek oldalirányban kiálló (5) hajtókarja j.5. van, mely (6) hajtórúd közbeiktatásával a (7) forgattyúhoz van kapcsolva. A for­gattyú (8) tengelye (9) csapágyakban van ágyazva. E tengely szabad külső végén (10) hajtókerék van Jelékelve. E hajtőké- -^ réknek (11) hajtócsapja van, mely (12) hajtórúd közbeiktatásával, a vízszintes (13) csap körül kilenghető (14) kétkarú emeltyű egyik karjához van kötve. Ez emeltyű másik karjához a (15) hajtóníd 55. kapcsolódik, mely a jármű (1) alvázára ke­resztirányban csapágyazott (16) tengelyre ékelt (17) lendítőkeréknek (IS) forgató­csapjához van kapcsolva. E (16) tengely másik két végére még egy (19) lendítöke- go rék van felékéivé. A lendítőkerekek (16) tengelye példaképen (20) lánckerék, (21) hajtóhinc révén a (22) futókerekek (23) ten­gelyét hajtja. A (19) lendítőkeréknek (24) foi'gatócsapja van, mely (25) hajtóníd ^5 közbeiktatásával a (26) csapi körül kézzel jobbra-balra lengethető (27) kétkarú emeltyűvel van kapcsolatban. A jármű a következőképen működik-Két lábunkkal a (3) taposólap két olda- 70 Iára állva a (4) fogantyúkat megmarkol­juk és a testsúlyunkat váltogatva egyik lábunkról a másikra helyezzük, miközben karjainkkal a megfelelő fogantyút húzva e himbamozgást még erőteljesebbé tesz- 75 szűk. E mozgás által a (2) tengely (5) haj-

Next

/
Thumbnails
Contents