124486. lajstromszámú szabadalom • Megállóhelymutató járművekhez

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADAIMI BIEÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 124486. SZÁM. V/a/2. OSZTÁLY. — A. 4102. ALAPSZÁM. Megállóhelymutató járművekhez. Anibi-Budd Press werk G. m. b. H., Berlin- Johannisthal, mint Zi'nter Richard berlini lakos jogutódja. Pótszabadalom a 121022. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napjav 1935. évi október hó 16. A találmány a 121.022. számú törzssiza­badállomban védett, járművek megalioheiy­mutatójának további kialakítása. A törzsszabadaSom oly megállóhelymu­ő tatot véd, küllöinösesa vasúti, közúti és tár­sas kocsikhoz, melyeknél a megállóilieily­jéllzéseket vivő szalag, minden egyes meg­állóhely után, célszerűen villamos úton, szakaszosan előremozog és így a következő 10 megállóhely neve a szerkezeiét bezáró tok nézőnyílásábain láthatóvá válik. A találmány egyik ismérve,, hogy a jelző­szerkezet minden Ilémyeges szervét, mint a csévéllMobokat, a terelőhengereket, a 15 motorhajtóműveket,, az érintkezőgörgőiket, a reléiket stb. két homloklap hordja, mtely Kapókat az .tartja meg a kellő kölcsöinös tá­voliságban és helyes helyzetben, hogy cét szerűen lemezből sajtolt tokba vauinak be-20 erősítve és emeleitt esetleg harántmeireví­i- tése'k tartják őiket össize. A találmány további ismérve saeriat a tok. az legyik vagy mindkét homloklapon tAiyúlik és a motor, a hajtómű, a relé 25 stb. a tok homloklapjai és végfalai kö­zötti kamrákban a homloklapok külső ol­dalain vaimak rögzítve. Míg a törzssmbadaOteia szerint mindkét nSeinetirányhoz valló felíratok egymást vál-30 tákolva köveitik, addig a találmány szerint a két menetirányhoz v,ál)6 feliratoknak csak egy része követi egymást váil!fcáko.zva a M-csóvélJhető szalagon, míg ott, ahol a jármű oda- és visszamenet ugyanazokat a meg-35 áloheíyeitet érinti, mindkét meBetirany­hoz ugyanazok a fellíratok találnak alkal­mazásit. ' -Végálllomásos járatoknál egy-egy külön feliratot rendezhetünk el .a szalag végéin, ameíly látható marad, miközben a kocsi a 40 végálllomásoin tartózkodik és amely vagy a vonalvezetésre vonatkozó adatokat, vagy hirdetési szövegeket tartallmaz. A. mindkét menetirányhoz való feliratoktól kétoldalt vezérlő szervek, pl. fémmezőik vannak el- 45 rendezve. A végféllíratnál is célszerűéin így járunk eill, hogy közvetlenüí a végállomás eillérése után átkapcsolhassunk alnélkül, hogy a motor a szaíágot egy lépéssel el­lletnkező irányban továbbmozgatná. Az 50 együvé tartozó ínegáUlólaely-feMratokalt és hirdetményeket céllszerűen külöii-külön csí­kok hordják, amefiy csákók a futószalagotn ke'Iilő kölcsönös helyzetben vannak rög­zítve. Ily módon a hirdetmények kiese- 55 réllhetőik, a megállóttelyfeláriatok levétele nélkül és visaont. A két menetirány szá­mára külöpttbözoi feMratű mezőik elrendezése­fdHytáa ugyanazon megállóhelyen az egyik menetiránya járathasn más kMetményie- 60 keit jeilteaMlseitonk meg, mint az. eilenikoao menetirányú járatba». A rajz péSflaképpeni kiviteli alakot szem­léltet. Az 1. ábra a tok hosszoaeitszete és a be- 65 épített részek eKMmézieite. A 2. ábra a tok kerresÄmetszete 'és a ha|tó­szerveket vivő Itemiea h«nlÖkB«K0tei. A 3. ábra a jeizősaalag egy szakasza.

Next

/
Thumbnails
Contents