124464. lajstromszámú szabadalom • Traktor segítségével működtetett kaszálógép

Megjelent 11)40. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÍLYI #SHJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124464. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — H. 10621. ALAPSZÁM. Traktor segítségével működtetett kaszálógép. International Harvester Company, Chicago (Illinois U. S. A.) A bejelentés napja 1939. évi június hó 12. A találmány kasxálógépre, főleg oly kaszálógépre vonatkozik, amely alkalmas arra, hogy a traktor mögött nyerjen alá­támasztást és a traktor álltai vontattassék 5 és különlegeoen oly kaszálógépre, amely a traktorral! közvetlenül kapcsolt és egyénét-. llen talajon való működtetésire alkalmas. A találmány főcélja oly kaszálógép lé-, tesílése, amely a traktorhoz oly módon 1rapcsoilfc, hogy a kaszálógép-szerkezet tág .atárok közölt szabadon mozdulhasson el függőleges irányban, miközben a futógörgő és a traktor a tállaj körvonaliát követi. A találmány egyik fontos ~ célja oly fee-5-retszerkezetpár létesítésié, amely oly mó­don van 'feliszereive, hogy egyetlen egy­ségként függőleges irányban mozdulhasson ell egy a traktoron alkalmazott vízszintes forgoes ap-tengely körül és függőlleges ten­et geily körül elválasztható vagy kikapcsol­ható legyein akkor, amikor a kaszálógép vágókészülléke valamilyen akadályba 'ütkö­zik. A találmánynak további fontos célja an-5 nak lehetővé tétele, hogy az említett víz­szintes tengely a traktor hátsó tengely -csapágyai közvetlen közelségében, minden­esetre a traktor hátsó kerekeinek kerüle­tén belül helyeztessék el, hogy ily módon 0 lehetővé váljék, hogy a kaszálógép és vágó­készülléke aránylag szabadon mozdulhas­sanak elli függőleges irányban anélkül, hogy a kaszálógép védőlemezei a talajba ütkö­zés álltai megsérüljenek, miközben a trak-5 tor és a kaszálógép a talaj körvonalát kö­veti. A találmánynak további fontos célja a keretszerkezetek egyikén ólly eszközök léte­sítése, amelyek a két keretszerkezet hely­zeitét biztosítják avégből, hogy egyetlen egy- io ségként végezhessék eíll a Tenlemlíteitt füg­gőíl-sges irányú elmozdulást. A találmány további célja oly vontatőkei­net vagy allátámasiztó-szerkezet létesítésié, amellly a traktorra csuklósan van szerelve, 45 , valamint oly kaszálógép-kieret, mely avon­.tatókerelhez függő'ileges tengely körül való elfordulást megengedő módon csuklósan kapcsolt. További colja a találmánynak oly. kivi- 50 tellű keretszerkezetek létesítése, amelyeknél a forgócsap -tengelyeik egymástól aránylag nagy távolságban fekszenek. További célja a találmánynak annak le­hetővé tétellé, hogy a vízszintes forgócsap- 55 tengely a traktor hátsó kerekeinek kerü­letén belül és a függőleges forgócsaptem­giejlly a nevezett kerekek kerületén kívül helyeztessék el. A találmány lényegét röviden és jel- 60 ltemzően úgy fejezhetjük ki, hogy a fenti és egyéb célokat aazal érjük el, hogy oly vontatókeretrőíl gondoskodunk, amely iá traktorhoz vízszintes tengely körül való el­fordulást lehetővé tevő módon csuktósatn 65 kapcsait. A hátrafelé kiterjedő kaszálógép­keretszerkezet hátsó végén futó-görgőin, elülső végén pedig az egyik oldalon oly konzol segítségével nyer a'átámasiztást, amely egy a vontatőkeretein alkalmazott 70 konzolhoz függőleges tengely körül való eillfordulást lehetővé levő módon csuklósan kapcsolt, míg a másik oldalon a kaszálő­gépjszerkiezet a vontató kerethez egyéb esz­közök segítségé veil kapcsolt, mély eszköi- 75 zök arra valók, hogy a kaiszálógép-kerejt-

Next

/
Thumbnails
Contents