124455. lajstromszámú szabadalom • Porlasztó

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI 4|3|9k SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124455. SZÁM. Yjá/2. OSZTÁLY. — 8. 17870. ALAPSZÁM. Porlasztó. Szentpály Jenő m. hivatalnok, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi május hó 31. A robbanómotorok üzemanyagának fel­használása tekintetében a gazdaságosabb petroleum, benzol, spiritusz stb. nincsenek alkalmazva, mert azok a rendes hőmér-5 séklet mellett nehezen vagy egyáltalán nem párolognak s így azokkal a motort működésbe hozni, megindítani, csak! körül­ményes módon lehetséges, ami a téli ala­csony hőmérséklet mellett a még ma hasz-10 nálatos üzemanyaggal való indításnál is­tapasztalható. Ezen indítási nehézségek leküzdésére ismeretesek indító porlasztók és gyertyák, melyek azonban körülményes kezelésök és kettős üzemanyag használa-15 tuk miatt nem váltak be. Az elektromosfűtésű porlasztó célja a robbanómotorok . egyszerű és kényelmes módon való megindítása, nehezen vagy egyáltalán nem párolgó üzemanyag hasz-20 nálata ©setén, 'illetve a ma használatos üzemanyaggal való indításnál, alacsony hőmérséklet mellett. Az elektromosfűtésű porlasztó szerke­zete és működése azonos az általában is-25 mert porlasztó szerkezetével és működésé­vel, azzal a különbséggel, hogy a folyé­kony üzemanyagnak gázosítása és a gáz­keveréknek a szükeégszerinti magasabb hő­fokon való tartása céljából, a folyékony 30 üzemanyagot magábafoglaló porlasztó ii szóházát, a fő és pótlevegőt beszívó leve­gőszűrődobot és a porlasztóteret, és a köré vagy béléhelyezett elektromos fűtőtesttel a kívánt hőfokra hevítjük] együttesen vagy külön-külön aszerint, hogy mily mértékű 35 a felhasználandó üzemanyag párolgása. Az együttes fűtés alkalmazásának eseté­ben a rendes porlasztót teljes egészében egy elektromos fűtéssel szerelt és fémfor­gáccsal töltött, a levegőszűrést is szolgáló 40 dobba zárjuk. Ezen fűtések bármelyike a motor meg­indulása után, a kipuffogó gázokból szár­mazó hővel is helyettesíthető. Az elektromosfűtést szolgáltató áramot 45-a jármű világítás, önindító és gyújtás be­rendezéséből vagy egy, a motor által haj­tott dinamóval töltött akkumulátorból nyerjük. Szabadalmi igények: 50 1. A porlasztó jellemezve az úszóházán átfolyó üzemanyagnak, a levegőszűrőn át beszívott fő- és pótjlevegőnek és a porlasztótéren át szívott gázlevegőnek, külön-külön vagy együttesen, elektro- 65 mosfűtéssel való hevítésével. 2. Az 1. pontban védett fűtési berendezé­sek foganatosítási alakjai, azzal jelle­mezve, hogy az bármely rendszerű elektromos fűtéssel történik. 60 3. Az 1. és 2. pontban védett fűtési béren-

Next

/
Thumbnails
Contents