124436. lajstromszámú szabadalom • Szabadonfutóagy-zár, főként kerékpáragyakhoz

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGTAB EIEÁLYÍ #Cflj| SZABADALMI BTBÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 124436. SZÁM. XX/C. ObZTÁLY. — F. 8826. ALArSZÁM. Szabadonfutóagy-zár, főként kerékpáragyakhoz. Fichtel & Sachs AG., Schweinfurt (Németország-). A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 25. Németországi elsőbbsége 1938. évi szeptember hó 28. A találmány főleg kerékpáragyaikhoz szánt szabadonfutóagy-zár egy vagy több, a hajtó ós hajtott agyrészek közötti kivágá­sokban elrendezett tömhalákú kapcsolőtest­> teil), amely kapcsoló helyzetében a két rész kivájásainak egy-egy szélső felületéhez tá­maszkodik és a két rész élllenkező> értelmű forgásánál a belső rész kivágásában he­lyezkedik el, amelynek élsizerű kiemelíke­) désíseill ellátott fenéikéin eilbíllíen, amikor azt a két résznek egymással! ellentétes irányú elforgatásánál, a külső rész egyik előálló foga a kapcsoló helyzetbe vezeti vissza. Ilyenfajta záraknál ismeretes a kapcsolód i testnek tömbalakot adni, olyaln toldatok­kal!, amelyeik a tömb végein, ill. egy ki­egyensúlyozósarók gyanánt alkailmazotlt nyúlványon, mégpedig többnyire felső fe­lületén központosán, fogszerűeh csúcsok-J ként, vagy a felfekvési oldalon orrokként vannak elrendezve. Az ilyetn kiképzés kü­lönlegesen alakított adallókos ós helyet igénylő kivágásokat kíván az agyrószeikben, ami megdrágítja az előállításit, másrészt 5 pedig a toldatok nagymérvű, a zár élettar­tamát lés biztonságát csökkentő eSlhasználó­dást szenvednek. Egyik hasonló ismeretes zárnál, amely­nél a csak egyik végén csúccsal ellátott 0 kapösoliótömb az agyrészek görbületéhez alkalmazkodik és sizabadonfutó helyzetiben teljesen a belsőd lágyrész kivágásában fek­szik, a kapcsolóhelyzetbe való lehető zaj­talan leindMmozgás elérésére, a kape&oló-5 testinek egy vájatába hurokkal bekapcso­lódó rugókengyel van elrendezve, mely fe­szültség alatt fekszik neki a külső agy­résznek és a kapcsolatot az; egyik forgási irányban isurHódásokozta menesztés folytán hozza leltre, egyébként azonban a külső 40 agyrészein horzsolióidik. Emellett a kap­csollóitesitet a külsői agyrész előugró fogai nem vezérük úgy, hogy ez az elrendezés ebből a szempontból más rendszerűnek te­kintendő. A rugókengye! a külső agyrészen tö váló állandó koptatás folytán igen hamar elhasználódik, úgyhogy — eltekintve a ru­góknál! ismerei'.es elfáradási jelenségektől — feszültségéből veszít és kellő súrlódás hiá­nyában a helyes kapcsolódást kétségiessó 50 teszi. Koptatást csökkentő kenés nem jöhet szóba, mert az a szükséges súrlódást is megszüntetné. Egy másik ismeretes, taliálmánybelii rend­szerű szabadonfutóagy^zárná'Il, a kapcsoló- 55 tömb a belső agyrész kivágásának fenekén körszellet -alakúan kidomborodó görbefelü­lldten gördül, amelynél a kivágás hossza jóval meghaladja a tömb hosszát, úgyhogy a tömb a kivágásban hosszirányban el- 60 mozdullhait^ másrészt a külső agyrész ki­vágásainak görbevonállú fogoldaüíai élnyúl­tan, ill. fokozatosan emelkedőén görbülinek és e kivágások hossza ugyancsak jóval na­gyobb a kapcsolótömb hosszánál. Emellett 65 a kapcsőlóitömbnek két végén széthajtó, fogszerűen illerézsielt felületei vannak, úgy­hogy a kapcsoló helyzetben mindig vo­nallérintkezéssiel támaszkodhat a két agy­rész kivágásiainak végfelülieteihez. E kifcép- 70 zés folytán a tömb a külső aigyrész kiugró fogai által való' vezérlésnél csak aránylag kicsi ós lassú kilengést végez, s így a tömb. nek mindenkori helyzete szerint, melyet a belső agyrész kivágásában elfoglal, köny. 75-nyen előfordulhat, hogy a tömb kilengő

Next

/
Thumbnails
Contents