124431. lajstromszámú szabadalom • Fürdőkályha

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134431. SZÁM. 11/H. OSZTÁLY. — _E. 5391. ALAPSZÁM. Fürdőkályha. Ellinger Pál egészségügyi berendező, szerelő- és bádogos­mester, Budapest. Pótszabadalom a 121914. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1939. évi március hó 8. A 121.914. lajstromszámú törzsszabadia­llamböl ismeretesekké váltak oly fürdő­kályhák, illetve használati melegvizeit is termeiliö berendezések, melyek egyben la­kások, esetileg eirteletsorok fűtéséhez szük­séges mefJegvizet is szolgáltatnak. E szaba­dalom szerinti kályháknál az égéstermé­keikkel] közvetlenül hevített fűtővíz-tartány­ban két ürös gyűrűből és ezeket egymással több helllyen összekötő csőkígyókból álló meillegvízletep van elrendezve, melyből: az ivóvíz-hálózatból, származó, feltmelegített vizet a meLlegvízcsapokhoz, illetve Csaptele­peikhez vezetjük. E találmány a femteimlíteitt szabadalom­ból) ismertetett fürdőkályha továbbfejlesz­tése, oly irányban, mely lehetővé teszi, hogy a tetszés szerint hideg, meleg vagy langyos vizeit szolgáltató keverő'csaptelep magán a fürdőikályhán legyen elhelyez­hető, mimidDlett a fürdőkályhát csak egyet. len állandó* csatlakozással kell a vízvezetéki hálózatihoz kapcsolnunk. így tehát a hasz^ nállati hidegvíz is átfolyik a fürdőkályhán. A fentebb ismertetett műszaki feüladat megoldásánál figyelembe vesszük, hogy a miellegvíziteliepineik két ürös gyűrűje van, melyek közül az alsóba vezetjük a vízve­zeték-hálózat vizét, míg a melegvíz elve­zetés© a felső gyűrűből történik, melybe a víz a melegítő csiőikígyón át jut. Ha már most mind az alllsó, mind a felső gyűrűhöz e&^ e & csicélágazásit csatlakoztatunk és ezekíet a fűtővíztéren bélül, a fürdőkályha külső köpenyéig vezetjük ki, akkor a ke­verő csaptelepet közvetlenül a fürdőíkály­hára szereÜhetjük. . '. Igaz ugyan, hqgy a hidegvizet szolgáltató vezeték is áthalad a fűtőviziöt tartalmazó tartányon; e vezetékszakasz azonban olly í-0 rövid, hogy e rövid szakaszon való át-' áramillás következtében, — a lefolytatott kísérletek tanúsága szerint, — a vezetékbein már álltait vízitől eltekintve, amit különben is szokás leereszteni, a hidegvíz nem ki- 45 vánatos felmelegedése ilyen természetű víz_ vétel alkalmával nem tapasztalható. Az ilyen fürdőkályhának lelhet termén szeteisen ezen felül rendes midlegvíz-cső­csatlákozásia is, pl. külön mosdókagyló vagy 50 más mellegvíZHhasználati hely számára. A fürdőkályhára fentebb leírt módon fel. szeréllt csaptelepét célszerűéin úgy rendezi z,ük ell, hqgy a kályhában elhelyezett mie­legvízteliep víztelenítése rajta keresztül fo_ 55 ganatosíthatő. A melllékelt rajz a találmány egy pélidar képpeni megvalósítási alakját függőieges metszetben tünteti feli, mimetleltt az egyes alkatrészek megjelölésénél a törzsszabiada- 60 lomban használt jelöléseiket megtartottuk. A (22) fűtővíz-tartányban elrendezett me­llegvízteliep ürös (17) alsó. és (18) felső gyűrűből és az ezekét több helyen fögymáts­saffl összekötő- (19) csőikígyókból áll. A háló- 65 zativíz bevezetésié a (17) gyűrűhöz, csatla­kozó (20) csövön át történik, melybe a fürdőikályhán kívül, ismert módon vissza­tartó- és légbeiszívó-szelepet iktatunk. A

Next

/
Thumbnails
Contents