124429. lajstromszámú szabadalom • Berendezés robbanó motorokhoz a tüzelőanyagnak a motor fordulatszámától és a szívóvezetékben uralkodó nyomástól függő, elektromágnesesen vezérelt befecskendezésére

Megjelent 1940. évi szeptember Ló 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124439. SZÁM V/d/2. OSZTÁLY. — C 5143. ALAPSZÁM. Berendezés robbanó motorokhoz a tüzelőanyagnak a motor fordulatszámától és a szivóvezetékben uralkodó nyomástól függő, elektromágnesesen vezérelt befecs­kendezésére Aeroplani Caproni Societá Anonima és Ottavio Fuscaldo mérnök, mindketten Milano. Pótszabadalom a 121677. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi október hó 3. Olaszországi elsőbbsége 1937. évi november hó 27. A 121,677. számú törzsszabadalom, tár­gya eljárás és berendezés robbanó moto­rokhoz a tüzelőanyagnak a motor fordu­latszámától és a szivóvezetékben ural­> kodó nyomástól függő, elektromágnese­sen vezérelt befecskedezésére. A találmány a törzsszabadalom sze­rinti berendezés tökéletesítésére vonat­kozik és célja azon különleges felada­j toknak megoldása, amelyeket az aláb­biakban ismertetünk. A törzssizlabada­d alomban leírt és a tüzelőanyagot szállító szivattyú oly forgó szivattyú, amely ál­talában „volumetrikus1 " szivattyú néven 5 ismeretes és amely a hajtómotor fordu­latszámával arányos mennyiségű tüzelő­anyagot szállít. A szállított tüzelő­anyagmennyiség arányos a beszívott le­vegő mennyiségével akkor, ha a fojtó ) szelep teljesen nyitva van. A törzsszaba­dalomban példaként leírt kompresszoros motoros kivitelnél is ily rendszerű szi­vattyút tüntettünk fel- (6. ábra). A találmány értelmében oly kompresz­) szoros mlotoroknál, amelyek a pószabada- . lom szerinti, elektromágneses vezérlő be­rendezéssel vannak ellátva, a tüzelő­anyagot' szállító szivattyút és az elégés­hez szükséges levegőt szállító kompresz­) szórt, mint azonos szerkezetű szállítógé­peket képezzük ki. Ez alatt azt értjük, hogy lígy a szivattyú, mint a kompresz­szor mindenkor azonos elvi felépítésűek, például mindkettő volumentrikus szi­vattyú, például Root-rend szerű szivattyú, 35 vagy például mindkettő centrifugáiszi­vattyú. A találmány szerinti megoldás­nak az előnye van, hogy a két szállító gép azonos rendszerű felépítése esetén a tüzelőatyagszivattyú és a kompresszor 40 a mlotor fordulatszámának változásakor azonos törvények szerint változó meny­nyiségű közeget szállítanak. Ha a motornak ezzel szemben centrifu­gális rendszerű kompresszora van, akkor 45 a szállított levegőmiennyiség változásának törvényszerűsége a volumetrikus rend­szerű tüzelőanyagszivattyú lineáris szál­lítási karakterisztikájától nagy mérték­ben elütő és így a tüzelőanyag és az ah- 50 hoz kevert levegő aránya a motor fordu­latszámának változásával szintén meg­változik. A tüzelőanyag-levegő keverék állandó arányának biztosítása végett ily esetben centrilfugálszivattyút kell 55 alkalmaznunk, azaz biztosítanunk kell, hogy a kompresszor, illetőleg a tüzelő^ anyagszivattyú szállította levegőmiennyi­sógnek, illetőleg tüzelőanyagmiennyiség­nek a motor fordulatszámától függő vál- 60 tozása hasonló törvények szerint menjen végbe. Azonos rendszerű kompresszor íés tü­zelőanyagszivattyú alkalmazásával elér­hetjük tehát, hogy a szállított tüzelő- 65 anyag, illetőleg levegő mennyisége azo­nos törvényszerűségek szerint módosul, ha a motor fordulatszáma a terhelés függve-

Next

/
Thumbnails
Contents