124418. lajstromszámú szabadalom • Szénaforgató tartókeretben elrendezett gereblyedobbal

Megjelent 1940. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIEÁLYI W^HÄ SZABADALMI BIKÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 124418. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — L. 7935. ALAPSZÁM. Szénaforgató tartókeretben elrendezett gereblyedobbal. Henrich .Lanz Aktiengesellschaft, Mannheim. A bejelentés napja 1939. évi október hó 4. Németországi elsőbbsége 1938. évi december hó 10. A találmány tárgya olyan szénaforgató, mellnek tartókeretben- elrendezett, külön­féle használatra függőleges .csap körül fer­déire állítható giereölyedobja 'van. Célja 5 az, hogy a tartókeretet, illtetve a gareblye­dbibo-t a járművázzal! vagy pl. vonógéppel csukllóisan akként kösse össze, hogy min­den munkaáir.ásban a tartókeret elcsavaro­dás .nélkül allkalmazkodhassék a talaj egye­lő netlenségeihez. Isméire!'e:ek szénaforgatók tartókeretben ellrendeze'l, a forgató járművázához í'üglgő­lleges csappal csuklósam kapcsolt és e csap .körüli a menetirányhoz szögben be-15 állítható .gereblyedobbal, amelyet teleszr­kóp módjára egymásba tollhaló csövek hor­danak. A csöveik itt a járműváz oldalain lemdíthe'títen vannak elrendezve és hátsó végük a forgató támasiztókerekén nyugsirik. 20 A gereMlyedob beállításakor a járművázon lévő csuMópontjuk körül kilendülnek és a dob ferde helyzetének megfelelően meg­hosíszabbOidnak vagy megrövidülnek. E forgatók hajtásukat a járműváz járókerék-35 tengeiljyérő!., kapcsolón át a gereblyedöb meghossízabbítására átvive, kapjak. Isme­retes azonban az is, hogy a gereblyedöb hajtóművébe kardán- vagy gömbcsuklót építenek be. Elrendezésüket már külön-30 íéilleképem vitték keresztül. így a dob haj­tása pH. a járók er éktemgelyről fordítómű­vön át kardántengélyre és erről kúpkerék­hajtáson át-a dob 'tengelyére, — vagy pe­dig a járókíeréíkteingellyrőil kúpkerékhajtás!-55 sail a kardántengélyre és aztán fordítómű­vön á't a dobtemgleSlyre átvive történik. Né­mely esetben a kardán- vagy a gömbcsukló közvetlenül a dobtengely és a közbülső tengely csatlakozóhelyén van elrendezve. Valamennyi ilyen forgatónál a gerebtye- íO dobot tartó karok lleingőpomtja a dobinak a jár mű vázhoz valló csatlakozása pontján, válaminit a kardántengelyen kívül esik. Ily­módon ez az építésmód a gereblye dobnák működés közben a talaj egyenetlenségei- 4> hez vá'ó minden irányú alkalmazkodásait nem teszi lehetővé. A gereblyedöb beáii­hat ugyan a járóikéréktemgelly körül a me­netiránnyal) párhuzamos, függőleges síkban, ekkor azonban, kuJönő-en a dobinak ferde 50 állásában, tartókeretének etesavarodasa és a járműváz erős megterhelése következik be„ mert ebben az állásban a doh tartó­karjai nem egyenlő hosszúak. A gereblye­döb beállása, illtetve alkalmazkodása a ta- i5 llaj egyenetlenségeihez a dobtengeSiyel pár­huzamos,, függőleges síkban és pedig a dob csatlakozópontjából kiindulóan, ezeknél, a szénaforgatóknái! üzem közben egyálitallá­foan meni lehetséges. , 60 A tallálmány 'kiküszöböli e hátrányokat éis abban ál, hogy a gereblyedob tartóke­retét egyik oldalán kardáncsukló a jár­művázzal! vagy a vonógéppel csuklósain összekötött, a pályára merőlegesen álM, a 65 menetirányban fekvő síkban tengethető csatiéhoz, másik oldalán . pedig mindkét végén" gömb- vagy kardánesuklóssierűen -ágyazott támaszrúid a járművázhoz vagy a vonógéphez kapcsolja. Ifymődon azt ér- 70 jük el, hogy a tartókeret és a gereblyedob minden munkaálásában, azaz, a jármű­vázhoz s vagy a vomőgéphe,z viszonyítva, minden helyzetében a tartókeret elesavai'­rodás nélkül úgy a dob hossztengelyén 75 át fektelett síkban, mint erre merőleges

Next

/
Thumbnails
Contents