124408. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású villamos higanygőzkisütőlámpa

Megjelölit 1940. óvi szeptember* hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124408. SZÁM. VII h. OSZTÁLY. — T. 0321. ALAPSZÁM. Nagynyomású villamos higanygőzkisütőlámpa. ü!r-Patent-Treuhand-Gesellschafí für elektrische Glühlampen mit beschränkter Haftung-, Berlin. A bejelentés napja 1939 évi február hó 11, Németországi elsőbbsége 1938. évi február hó 25. Világítóanyagok alkalmazásával, nevezete­sen cinknek vagy kadmiumnak a, higainy­gőzhöz valló adagolásával, vagy pedig hi­ganygőzégőmek izzó wolfframszálíal való 5 egyesítése révén a higanygőzkisüllés színe messzemenően javítható. Azonban mines eddig gyakorlatilag jól alkalmazható olyan megoldás, amellyel a váltakozó áramú .üzemben dolgozó nagynyomású higanygőz^ 10 fényív fényemissziójánák hullámos lefo­lyása kedvezően befolyásolható, tehát a hullámosság elsimítható volna. A fény­eimisszió tudvalevően az időben változik, bár a pillanatnyi fényáram egyetlen idő-15 pontban sem éri el a nullaértékét, azon­ban a pi'lllaniaitnyi fényerő minimuma nem több, mint a pillanatnyi fényerő maximu­mának l5o/o-a. Ezzel a ténnyel higanygőz. llámpavilágítás esetén fiziológiai hatások 20 vannak egybekötve, amelyek e lámpák át­terjedésének sot esetben útját állják. A nagynyomással égő higanygőizkisü'.iőlámpak fényemissíziójánák hulSámosságára vonat­kozó szélleskörű vizsgálatokból kitűnt, hogy 25 a hullámosság foka a gőznyomástól és a cső átmérőjétől! függ. Azonban nincs mód arra, hogy a fényív hullámosságát elle­gendő mértékben csökkentsük. E hátrány kiküsziöböllése végett az olyan 30 világítási berendezésekben, ahol több nagy­nyomású higanyigőzkisüíőlámpa, tehát olyátn llámpa dolgozik, amelynél a kisülés, oszlopa körüli térben 200 min Hg nyomás uralr kodik, ezeket forgóáramú hálózat külön-35 bőző fázisaival tartották üzemben, vagy egyfázisú váltóáram esetén fázisban eltolt kisüléseket azzal létesítettek, hogy a lám­pák egy részében induktív, egy második * részében ohmos, vagy kapacitív elötételr lenállást alkialmáztak. E kísérletek azon- 40* ban gyakorlatilag használható eredményre nem vezettek. A találmány szerinti nagynyomású hi­ganygőzkisütőlámpa eliőtnye, hogy egyrészt a fényemjsszió hullámosságától messzeme- 45 nőén mentes, másrészt pedig a lámpa szí­nének javítása szempontjából is különösein jól használható. Az új nagynyomású higanygőzkisütőíiám­pát lumineszikáló üvegből készült ós/vagy 50 világító anyagokkal borított, aljzattal ellá­tott lámpabura jellemzi, melynek belse­jében egymással szemben eltölt fázisókban üzemben tartott kélt kisütőesol vagy egymás­sal szemben eltolt fázisokban üzemiben tar- 55 tolt két kisülési ívet tartalmazó egyetlen kisütőcső, valamint mindkét kisütócső, ilr' leitőleg mindkét kisülési ív elé kapcsolt izzó drótspirális van. Az ilyen, a találmány szerint kiképezett 60 nagynyomású higanygőizkisütólllámpánál ft kát, egymással szemben eltolt fázisokban égő fényívek fényáramai egymást megsza­kítás' nélküli, már csak kevéssé ingadozó fce'vert fénnyé egészítik ki, különösen ak- 65 kor, ha a fáziseltolás 90°, vagy ezt az ér­téket jól megközelíti. E kevert sugárzás maradék hullámosságát a lámpaiburára felr vitt, itéheteűensége folytán utánvilágító vi­lágítóanyag sugárzása még tovább simítja 70 és ezenkívül a fény színét javítja. Ehhez járul még a kisütőesövek elé kapcsolt izzó. drótspirálisoknak a fény színét javító su­gárzása, amely az izzó drótspirálisok hő-

Next

/
Thumbnails
Contents