124394. lajstromszámú szabadalom • Aluminium kábelsaru

Megjelent 1940. évi szeptember hó l(5-á». MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124394. SZÁM. VH/G. OSZTÁLY. M. 10646. ALAPSZÁM. Alumínium kabelsaru. J. Wilhelm Hofmann cég, Kadebeul. A bejelentés napja 1939. évi július hó 11. Kerek vagy szekfcorkeresztmelszelű vil­lamos vezetékeknek lapos sínekkel való összekötését kábelsarukkal létesítik, melyek rendszerint a vezeték számára váló csat-5 lakozórészből és ehhez csatlakozó lapos csatlakozós zeni bői állanak. A vezetékeknek a kábéllsarúhoz való csatlakozása a leg­különfélébb módon történhetik, pl. for­rasztással, hegesztéssel, kúppal való szo-10 rálássál, szorítópofákkal, különböző fajtájú rovátkáknak vagy tojásdad benyomásoknak az alkalmazásával. Azokban az esetekben, aho'í a vezeték és a lapos sín ugyanabból a íémbőii, pl. alumíniumból vagy rézből Ifi van, ugyanebből! a fémből, azaz pl. alumi­nium böl! vagy rézből való kábelsarúkat le­het alkalmazni. Minthogy újabban a kerek­vagy szektor vezetékek majdnem kizárólag alumíniumból, a lapos sínek ellenben leg-20 többnyire rézből vannak, ennélfogva a ká­belisárúknak olyanoknak kell lenniök, hogy az alumíniumvezeték és a rézből való la­pos sín között elektrolitikus korrozióval szemben védett összekötést tegyenek lehe-25 tővé. Ily célokra eddig különböző fajtájú kábelsarúkat alkalmaztak. Sok esetben ezek úgy voltak kialakítva, hogy az alumínium­vezeték számára való csatlakozórész alumí­niumból, a lapos csatlakozószem pedig 30 rézből volt, mikor is ezek a részek — az érintkezési hely légmentes elzárása mel­lett — csavarmenettel, besajtolt csapokkal vagy hasonlókkal voltak összekötve. Ily­fajta kábelsarúknak az a hátránya, hogy 35 drágák és aránylag nagyok, úgyhogy eze­ket azokban az esetekben, ahol az olcsóság a fontos ós ahol korlátolt hely áll rendel­kezésre, mint pl. házcsatlakozó-szekrények­ben, stb. nem liehet alkalmazni. Ügy is próMMák megoldani a kérdést, hogy a 40 kábellsarú teljesen a vezeték fémjéből, azaz alumíniumból vagy a lapos sín fémjéből, azaz rézből volt. Előbbi esetben a csatla­kozószem és sín közé kettősfém bői! való betéttárcsát iktattak, utóbbi esetben az alu- 4ft miniumvezietéket kettősfémbőal váló hüvely­ivel vették körül, úgyhogy ismét csak ugyanazok a fémek kerülitek egymással érintkezésbe. Ennél a megoldásnál a mun­kás megbízhatóságára voltak utalva; ha 50 a kettó'sfém — tárcsa vagy — hüvelyt nem alkalmazta, korrózió léphetett fel. Ismeretesek továbbá oly kábelsaruk, me­lyek a vezeték fémjéből, azaz aluminium­bólí vannak ós melyeknél a csallakozószem 55 furatába rézpersely van korrozióbizitos<a>n besajtolva. Ennek a kivitelnek azonban az a hátránya, hogy a csatllakozószem igen széles és vastag, úgyho.gy a ká'belsarú sok esetben helyszűke miatt nem alkalmiazr 60 ható. Javasolták még a kábelsarúkat csőalak­ban teiftjesen kettősfémbei készíteni. Ez a kivitel kis helyet foglal el ugyan, de igen drága. 65 Ismeretes végül oly szorítóösszekötő kü­lönböző fémekből való villamos vejzetékek számára, melynél két vezetékvégre egy összekötőhüvely van rátolva. Emellett az egyik vezetékvégre kettősfémbűi készült 70 kőzbensőrétieg van rátolva, az elektroliti­kus korrózió elkerülése céljából. E szo­rátóösiszekötő a kót vezetékvéget egymással közvetlenül köti össze. Ily szorltóösszekö­tőknek azonban az a hátránya, hogy igen 75 nagy méretűek és alumíniumvezetékeknek

Next

/
Thumbnails
Contents