124373. lajstromszámú szabadalom • ELjárás szulfhidrilcsoportokat tartalmazó albumózszerű keratinlebontási termékek komplex aranyvegyületeinek előállítására

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI W^Sx SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1554373. SZÁM. IV/h/1. (IV/h/8.) OSZTÁLY. — Seit. 5582. ALAPSZÁM. Eljárás szulfhidrilcsoportokat tartalmazó albumózszerű keratinlebontási termékek komplex aranyvegyületeinek előállítására. Schering' A. G. Berlin, azelőtt Schering'-Kahlbaum A. G., Berlin. Pótszabadalom a 120308. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1937. évi július hó 10. Németországi elsőbbsége 1936. évi július hó 21. A törzsszabadalom eljárás szulfhidril­csoportokat tartalmazó albumózszerű keratinlebontási termékek vízben oldható komplex aranyvegyületeinek előállítására 5 keratinanyagokból, melyeket savanyú hidrolizálásnak vetünk alá addig, míg a keratinanyag éppen oldódik és egyidejű­leg vagy ezt követőleg redukálunk, azután a hidrolizáláshoz alkalmazott fölös savat 10 ktompítjuk és a redukálószert eltávolít­juk, melyet az jellemez, hogy az így ka­pott hidrolizátumot előzetes bepárlás mellőzésével arany vegyületekkel hozzuk behatásra. 15 A törzsszabadalom szerint a keratin­anyagok savanyú hidrolizálásánál először képződő, diszulfidhoz hasonló kötésű keratinlebontási termékeket a szulfhidril­csoportokat tartalmazó megfelelő vegyü-20 letekké fémeknek, pl. cinknek, ónnak vagy vasnak savakkal való reakciójával képződő hidrogénnel redukáljuk. Azt találtuk már most, hogy ezzel az eljárással a diszulfidszerű kerdtinlebon-25 tási termékeket lényegesen egyszerűbb módon kénessavval, illetőleg kénessavnak semleges vagy savanyú alkáli- vagy föld­ilkálisóival, pl.nátriumszulf ittál, nátrium­biszulfittal, magnéziumbiszulfittál redn­so kálhatjuk. Kéndioxid alkalmazása szerves auro­merkaptosavak előállítására már ismere­tes volt. Alkalmazták már a kéndioxidot keratinlebontási termékek aranyvegyü-35 léteinek előállítására is. Ezeknél az ismert eljárásoknál azonban a bejelentésünk szerinti eljárással ellent ét Le L már redu­kált vegyületekből, nevejetiser a mer­kapto-, illetőleg szulfhidrilvegyületekbcl indulnak ki. Kéndioxid alkalmai ásáui.k 40 ezeknél az ismert eljárásoknál csupán az a célja, hogy a reakcióhoz alkalma; olt aurisót egy végy értékűvé alakítsa át. Keratinlebontási termékekiek fémek­ből és savakból előállított hidroj. éi i (1 *5 végzett fentemlített redukálásával s;em­ben a kénessav, illetőleg sói e-lkfjma; ágá­nak sok műszaki előnye vfr. íty pl. a redukáláshoz alkalmazott fémeknek 1 éi­hidrogénnel végzett kcrülrréiyes küiei- 50 választása, valamint a kéi hicrc^éi í (1 ; redukált hidroli/átumból való eltávch­tása teljesen elesik. Példák: 1. 600 g emberi ha jat 24CC im*'iC%-cs, B5 sósavval ícrrásLan levő vniürdci \éj -zett, 70 percig tartó hevítéssel hicrcli­zálunk. E:t követoleg a hicrcli; átnne t 20 C°-ra hűtjük le és tmmciiávíl (s =0,910) semlegesítjük. A; cldhatíthi 60 részek les: ürese után a s;űr]ethc> léiíf­savnak 3,5%-cs vi; es old: táLól 5C0 en 31 adunk és két napig tartó Ld.atas utál az ily módon már redukált hierein átm -hoz kavarás kö;ten a r: í \klr ricl lór 65 hidrogénsavi £k 2C%-cs \i;es old; ti ló, lassankéit olya r men y is éí (t es» p< .< t. tünk, hegy nitre pniss; irii ítritn rír csak gyengén po; it ív reakciót ; d. A u \

Next

/
Thumbnails
Contents