124344. lajstromszámú szabadalom • Herefejtő dobszerkezet cséplőgépekhez

Megjelent lí)40. évi augusztus hó lfí-án. MAGYAR KIRÁLYI W^Ox SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124344. SZÁM X/a. OSZTÁLY. — F. 8418, ALAPSZÁM. Herefejtő dobszerkezet cséplőgépekhez. ifj. Farkas János géplakatos, Szegvár. Pótszabadalom a 116305. 1. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi június hó 4. A 116.305. lajstromszámú szabadalom a gabonafélék cséplésére használatos gépek döbszerkezetének (dob és kosár) oily „átala­kítását ismerteti, mély szerint átalakított 5 dob ós kosár felhasználható here fejtésére. Igein előnyösnek látszik azonban, ha a here fejtésére alkalmas módon átalakított csépllödohszerkezelet (cséplődobot és ko­sarat) nem a cséplőgépbe építjük be, ha-10 iueim azt egy megfelelően kialakított szek­rényben rendezzük eil! és azt mint egy egységesen kialakított hereifejtőszefcrényf alkalmazzuk a 'cséplőgépen. Ez elrendezés előnyös egyrészt azért:, mert ha átalakítot-15 tuk a dobS'Zerkeze'jet herefejtésére, akkor azt a legközelebbi gabonacséplésliez vissza kell alakítani, ami pedig összesen két­ízbíeni átalakítási munkát jelent és költség­gellj jár, másrészt halaszthatatlan munkák 20 esetén idó'veszlességgeTJ jár, amelyeket meg­takaríthatunk és megelőzhetünk akkor, ha e táHálmánynak elgondolása alapján a 116.305. lajstromszámú szabadalom sze­rint herefejtésére átalakított dobszerkezeilet 25 herefejtőszekrénybe építve minit különálló pótszerkeze'.et alkalmazzuk a cséplőgépein és annak szíjtárcsáját a cséplőgép vala­mély forgó szervéről, pl. a dobtengely roll szíjáttételtei hajtva, azonnal], illetve idővesz-30 teség nélkül elvégezhetjük a herefejtést, míg ha a szíjat ledobjuk, akkor máris csé­pélést végezhetünk a géppel, A csatoíllt rajz a herefejtésére alkalmas módon átalakított dobszerkeiztötnek a talál-35 miány szerint szekrényben elrendezett pél­daképeim kivitéli alakját szemlélteti és pe­dig az 1. ábra a döbtengeíly síkján át függőleges metszetben, míg a 2. ábra az 1. ábra A—B vonallá menti 40? függőleges metszetben. Az (1) dobtengieiyen vannak elrendezve a (2) dobtár csak vagy dobkeresztek, ame­lyek a (3) ékek révén átveszik a döbten­geíly forgását. A (2) dobtárcsákon vannak 45-körbein idllrendíezve a (4) vánkoslécek, me­lyekre az (5) verőlócek vannak felerősítve, A vánkoisillécek között a (6) fabetétek van­nak. E fabetétek .azonban csak o'lly hosz­sizúak, amiliyen szélesek a herema-gvak ki- 50» fejtésére való reüzelőlfeiülieteknek kialakí­löít (7) dörzsÜlemezek. Minthogy a dobon és dob-kosáron, allkal­mázolt rasizélöíelületű dörasölőlemezeik ki­aliakílásániak ama részleteire nem terjesz- 55-kíedlünk ki a törzsiszabadalíloimban, hogy a reszéllc'szerű fogak mily nagyok és mily irányúak Hegyenek, ezért itt pótlólag meg­jegyezzük, hogy a legtöbb esetten meg­felelő, ha a dobon levői reszelőiszerű fogak 60 sziemibenáMak a kosáron alkalmazott dör­zsölő lemez fogaival, kivételesen, azonban, ha nagyon törékeny a mag pll. biborheré­né'H, akkor viszont előnyösebb, ha a dobon és a kosáron alkalmazott dörzsölő lemez 65 fogai egyező irányúak. Evégett, minthogy a dörzsölő lemezek oldható módon (csava­rokkal!) vannak a dobra felerősítve, egy­szerűen ugyanazt a lemezt bármelyik mó­don is felerősíthetjük a dobira, akár úgy, 70 hogy reszellőszerű fogai szembenállóan (mint a 2, ábrán), akár úgy, hogy egyező irany'ban Hegyenek elrendezve a kosáron alkalmazott dörzsölő lemez fogaival., A dohszíerkezet, úgymint a dob és kosár 75-ki alakítása ugyanolyan, mint amilyent a 116.305. sz. törzsiSizalbadiailbm ismertet, úgy­hogy annak újabb ismertetését mellőzzük és a továbbiakban csupán a hereifejtőszek-

Next

/
Thumbnails
Contents