124343. lajstromszámú szabadalom • A kopszmaradékokat önműködően eltávolító és a vetélőket újratöltő berendezés, kiváltképpen juta- és lenszövőszékekhez

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. [AGYÁR KIRÁLYI SZABADALMI MRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 124343. SZÁM. XlV/b, OSZTÁLY. — JE. 5áŐ9. ALAPSZÁM. A kopszmaradékokat önműködően eltávolító és a vetéló'ket ujratöltő berendezés, kiváltképen juta- ós lenszövőszékekhez. C. C. Eg-elhaaf cég', Reutliiig-en-Betzing'en-beu. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 30. A találmány kúpos végű fonálgombo­lyagok maradékait, az ú. n. kopszok ma­radókait önműködően eltávolító és a ve­tél őket ujratöltő új berendezés, kiváltkó-5 pen juta- és lenszövőszókekhez. A találmány lényege, hogy a kopszot a kopsztárból elölről úgy toljuk a veté­lőbe, hogy a kopsztár, a vetüléktapintótól kiváltva, a bordaláda felé kileng és eköz-10 ben kilökő készüléket visz magával, me­lyet szélső helyzetében rugózó horog rög­zít, miig a kopsztár a bordaláda verődési helyzetében, ettől függetlenül, függélyes helyzetébe tér vissza. 15 A vetülékkopszok maradékát új kopsz betolása előtt, a vetélőnek a másik ol­dalra való átfutása pillanatában, akopsz­maradék megállítása után horgocska tá­volítja el. E horgocska emeltyűn van, 20 mely a horgocskát előre irányuló részle­ges elmozdulás, útján a vetólőszekrény és a vetélők hátsó hasítékába tolja be, ami­koris a horgocska a meghajlított végével a kopszmaradéki közepét megfogja és így 25 a kotpiszmaradékot a bordaláda előrelen­gésekor a vetélőből kihúzza. Az említett horgocskát hordozó emel­tyűt csatlórúd tolja előre, mely csaprúd­dal mozgatott emeltyűvel kapcsolatos; a 30 csaprúd egy vonórúd hasítékában mo­zog. E vonórúd másik vége olyan kar végéhez van mozgathatóan erősítve, mely a. forgattyútengellyel együttforgó bütyök hiozzáütközése folytán egy kétkarú emel-35 tyű ütközőpeckéig emelkedik. A kétkarú emeltyű a közepén kilengethetően van az említett karra szerelve és azt vonórúd mozgatja, mely a vetüléktapintó révén va­lamely meghatározott szöggel elforgatott tengelyen levő emeltyűből indul ki. 40 A kilökő készüléket hordozó karokat ütköző, valamint rugózó horog rögzíti, amikor a kopsztár visszaleng függélyes helyzetébe. A vetülókfonal levágása akkor megy íh végbe, miután a vetüléktapintó a vetülék­kopsz maradékát megállította és a hor­gocska a maradékot kihúzta. A levágást, a vetélőszékrény mögött, a horgocska áthaladásához való nyílásnál alkalma- 50 zott olló végzi. Ennek az ollónak kivi­telét és működését az alábbiakban a rajz kapcsán ismertetjük. A mellékelt rajz a találmány szerinti berendezés két foganatosítási alakját 55 példaképen, vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra a teljes berendezés első változa­tának oldalnézete. A 2. ábra a kopsztárnak és annak a ve­télődeszkának nézete, mely a tárat az ere- 60 de ti függélyes helyzetbe hozza, ínég pe­dig az 1. ábrához képest 180°-kal elfor­gatva. A 3. ábra a tár keretének és az ütközőlap révén összekötött karoknak elülnézete. A 65 4. ábra a kopszmaradékot a vetélőből kihúzó horgocska felülnézete. Az 5. ábra az olló nézete. A 6. ábra a második változat oldalné­zete. A 70 7. ábra a horgocska ágyazatának és a, vetülékfonalat levágó késnek előlnézeite. A 8. ábra a horgocska felülnézete. Az 1—5. ábrák szerinti foganatosítási

Next

/
Thumbnails
Contents