124320. lajstromszámú szabadalom • Készülék, írás és egyéb jelek előállítására

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI *fiS9ÍK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124320. SZÁM. IX/a/b. (IX/e.) OSZTÁLY. — B. 14565. ALAPSZÁM. Készülék irás és egyéb jelek előállítására. Bányay Gyula m. tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi szeptember hó 7. A találmány készülék írás és egyéb je­lek előállítására. lA találmány célja, hogy az írás, vagy másfajta jelek előállítása, kis helyem el-5 férő készülékkel nagyméretű felületen legyen eszközölhető. Ezt a célt a talál­mány értelmében szerkesztett készülék­nél úgy érjük el, hogy a már leírt vagy lenyomatott jelhez képest a készülék mo-10 zog el a beírandó felületen a kívánt mér­tékben, ama lehetővé teszi, a készüléknek az eddiginél egyszerűbb és kisebb mé­retű kialakítását. A fenti elv szerint megszerkesztett készülék bármilyen mé-15 retű felületre a szükség szerinti bármi­lyen hosszúságú jel, vagy írássorokat írhat. A találmány lényege, hogy a jelek vagy betűk egy közös betűtartótestbe 20 egysíkban vannak beállítva, amely saját síkjában eltolható és a szükséges betűt vagy jeleit a lenyomáshoz az eltolással állítjuk be. A betűtartótestből a betű a működtetésnél kilendül. 25 A találmányt a csatolt rajz egy példa­képem kiviteli alakjában, mint írógépet ábrázolja éspedig: az 1. ábra a készülék vázát felülnézet­ben, a 30 2. ábra a felszerelt készüléket ugyan­csak felülnézetben, a 3. ábra a készüléket hosszmetszetben, a vezető sínek és a továbbító szerkezet el­hagyásával mutatja be. 35 A rajzban: 1. az alvázkeret, 2. a beál­lítószán, 3. a betűtartótestfcerét, 4. a betű­tartótest, 5. a betűaljzatlemez, 6. a betű^ aljzatleméZi nyílás, 7. a billentyűlaprugó, 8. sorirányú vezetősín, 9. a sorirányban továbbító szerkezet, 10. a sorirányú ha- 40 ladást működtető kilincs, 11. a szóköz billentyű, 12. húzórugószál, 13. a sor­irányra merőleges vezetősín, 14. a rugós asztalikapoeSj 15. a sorállító billentyű, 16. a pantográf a mutatóval, 17. a pantográf 15 mozgását átadó felsőkar, 18. a pantográf mozgását átadó alsókar, 19. a beállító fogó, 20. a betűtáblabillenytűlap, 21. a nyomórudacska, 22 a pantográf helyt­álló pontja. 50 A beírandó felületre helyezett és azon megfelelően megtámasztott 1 alvázkeret szembefekvő oldalain ide-oda tolható 2 beállítószánt és az ennek mozgására me­rőleges irányban jobbra-balra vezethető 55 3 betutartótestkeretet hordja. A 3 betűtartótestkeretben van a 4 betű­tartótest, mely alatt az 5 betűaljzatlemez van az 1 alvázkerethez erősítve. Az 5 betűaljzatleimeznek közepén 6 nyílás 60 van. Az írásjegyet úgy visszük fel a kívánt felületre, hogy a 4 betűtartótest megfe­lelő betűit a szükséges sorrendben az 1, 2 és 3 keretek útján beállítjuk az 5 betű- 65 aljzatlemezbe vágott 6 nyílása fölé és a nyíláson át a beirandó felületre a betűt kinyomjuk. A betűk beállítása a 20 betűtáblaMl­lentyűlapon történik, a ,19 beállítófogó 70 útján. A 20 betűtáblabillentyűlap el van látva a 4 betűtest — a pontos beállíthátó­ság céljából — megnagyított és mélyített betűivel. A 20 betűtáblabillentyű a 4 betűtartó- 75 testnél nagyobb, miért is a 19 beállító-

Next

/
Thumbnails
Contents