124314. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4,4'-dioxi-gammabéta-difenil-gamma-hexén előállítására

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. VAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍ« SZABADALMI LEIRAS 124314. SZÁM. IV/h/3. OSZTÁLY. — W. 6883. ALAPSZÁM. Eljárás 4.4' - dioxi -y.ő- difenil - y - hexén előállítására. Dr. Wander gyógyszer és tápszergyár r. t. cég, Budapest A bejelentés napja 1938. évi november hó 18. Ismeretes, hogy a 4.4'-dioxi-y.tf-di(fenil­-y-hexen értékes, ösztrogén tulajdonságokkal rendelkezik. Eddigi előállítása a 4.4'-di­metoxi-y. <5-difenil-y -hexénből hosszantartó 5 lúgos kezeléssel történt autoklávban magas hőmérsékleten. Ez utóbbi vegyületet pedig ezideig úgy állították elő, hogy etildez­oxianizoint etilmagnéziumhaloiddal rea­gáltattak, a keletkezett és elkülönített ve-10 gyületet pedig vízelvonó szerekkel, mint kénsav, ecetsavanhidrid, foszfor, tribromid stb. reagáltatták. Kísérleteink során arra az eredményre jutottunk, hogy a kérdéses vegyület az 15 etildezoxianizoinból közvetlenül is előál­lítható Grignard reagens segítségével. Az etildezoxianizoin etilmagnéziumhaloiddal úgy reagál, hogy 3.4-dianizilhexán-3-ol ke­letkezik. Ez a tercier alkohol 100°-ot meg-20 haladó hőmérsékleten etilmagnéziumhaloid fölösleg hatására vizet veszít és szimmet­rikus p-dimetoxi-a ß-dietilMszitil'bien keMke­zik. Ez pedig magasabb, de 200°-ot meg nem haladó hőmérsékleten további két mo-25 lekula etilmagnéziumhaloiddal úgy reagál, hogy a két metilcsoport lehasad, és a reakciókeverék megbontása után 4.4'-dioxi­-y. d-dif enil-y-hexénhez jutunk. Jelen találmányunk szerinti eljárás 80 alapján 1 molekulasúlynyi etildezoxian­izoint 3-szoros molekulasúlyt meghaladó mennyiségű etilmagnéziumhaloiddal rea­gáltatunk először az oldat forráspontjának megfelelő hőmérsékleten, azután 100— 140°-on, végül 160—200°-on. A reakciókeve- 35 réket a szokásos módon dolgozzuk fel. Példa: 6 g magnéziumból és 40 g etiljodidból a szokásos módon Grignard reagenst készí­tünk éteres oldatban. Ehhez 13 g etildez- 40 oxianizoint adunk ós a reakoiókeveréket 1—2 óra hosszat forraljuk. Azután ledesz­tilláljuk az étert és 2—3 óra hosszat 120— 135°-on, majd 2—3 óra hosszat 170—180°-on tartjuk a reakciókeveréket. Ezt azután 45 vízzel megbontjuk és megsavanyítjuk. A kivált terméknek lúgban oldódó részét benzolból átkristályosítjuk. Olvadáspontja 167—167.5°. Szabadalmi igénypont: 50 Eljárás 4.4'-dioxi-y.d-difenil-y-hexén elő­állítására, azzal jellemezve, hogy 1 mo­lekulasúlynyi etildezoxianizoint 3-szo­ros molekulasúlyt meghaladó mennyi­ségű etilmagnéziumhalogén vegyülettel 55 reagáltatunk először a reakciókeverék forráspontján, azután 100° és 200° kö­zötti hőmérsékleten. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents