124280. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés bőr kikészítésére, ill. előkészítésére

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. IÍAÖYAK KIRÁLYI SZABADALMI BUtóSÁe SZABADALMI LEIRAS 124280. SZÁM. Xl/a. OSZTÁLY. — V. 3637. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés bőr kikészítésére, ill. előkészítésére. Vág- Zoltán tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi július hó 2. A cserzésre alkalmazott bőrfélék leg­inkább nem friss állapotban kerülnek fel­dolgozásra, hanem konzervált állapotban. Az állati bőr u. i. raktározás, szállítás, 5 stb. közben könnyen romlik, ezért gondos­kodnunk kell a megfelelő konzerválásról. A bőrgyártó feladata első sorban az, hogy a konzerváló anyagokat eltávolítsa a bőrből. A szárítási mellett u. i. és a szá-10 rításon kívül, ismeretes módon, különböző szervetlen ós szerves eredetű anyagokat szoktak használni a konzerváláshoz. A konzerváló anyagok eltávolítása rendsze­resen mosással vagy öblítéssel történik, 15 miközben a következő gyártási folyamat részére is előkészítik, vagy előkészíthe­tik, pl. megduzzasztják, puhítják, szőrte­lenítésre alkalmassá teszik a bőrt. A kon­zerváló anyagoktól való megszabadítás-20 sal kapcsolatosan azonban kedvezőtlen tu­lajdonságok is előállhatnak, melyek ép­pen pl. a szőrmekikészítésnél szoktak mu­tatkozni, de amelyek a közönséges ásvá­nyi, vagy növényi cserzésű bőrgyártásnál 25 is előfordulhatnak. Mindez azokkal az anyagokkal kapcsolatosan is érvényes, amelyek raktározás, szállítás, vagy álta­lában a tulajdonképpeni bőrgyártás meg­kezdése előtt tapadtak vagy keveredtek 80 a bőrhöz, ill. vegyültek hozzá. A találmány abból az ismert felisme­résből indul ki, hogy a konzerváló anya­gok alkalmazásánál a bőrön, ill. a bőrb&n oly mélyreható változások állhatnak elő 35 és állnak is elő, melyek a bőr, ill. a szőrme feldolgozásánál hasznosíthatók. Különösen áll ez akkor, ha a bőr feldol­gozásánál keletkező hulladékok további értékesítésével is foglalkozni akarunk. Előcserzések alkalmazása u. i. éppen a ig hulladékok értékesítését veszélyezteti, ill. azok értélkét csökkenti. Ha a konzerváló anyagokat a gyártás kezdetén úgy távolítjuk el, hogy azok hasznosítható hatása, benn maradjon a 45 bőrben, akkor olyan előnyökhöz, jutunk, melyeket a kimosással elvesztünk, sőt amelyek helyett a kimosás egyenesen ká­rokat is okozhatna. A fölösleges mennyiségű konzerváló 50 anyagnak a találmány szerinti eltávolí­tása száraz úton, még pedig legcélszerűb­béin oly módon történik, hogy; adszorp­cióra, vagy tapadásra alkalmas anyagokat használunk, melyek, mint pl. a kaolin, 55 talkum, agyagpor, stb. szervetlen erede­tűek vaígy pedig, mint pl. a tőzegpor, fű­részpor, friss vagy használt cserkéregpor, stb., szerves eredetűek lehetnek, de az is­mertetett tulajdonságokkal rendelkeznek. 60 A bőr az ilyen anyagokkal való megmun­kálás, vagyis a, konzerváló anyagoknak teljes vagy részleges eltávolítása után olyan állapotban marad, hogy ismert és a bőrgyártáshoz 'használatos gépetekéi elő- 65 nyösen megdolgozható, hústalanítbató, vé­konyítható, hasítható, faragható, sitb., anélkül hogy előcserzés alkalmazásával a hulladékok értékesítését megnehezítenők, sőt képesek vagyunk ezek értékét növelni, 70 ami — többek közt — pl. enyvgyártág szempontjából fontos. Az adszorpciós és a tapadó anyagokat keverten is jó ered­ménnyel használhatjuk. Ugyanezt az eredményt bizonyos ese- 75 tekben úgy is elérhetjük, hogy idegen

Next

/
Thumbnails
Contents