124255. lajstromszámú szabadalom • Erősítő berendezés

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI 4fflMwjje SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124255. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. S. 17403. ALAPSZÁM. Erősítő berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság' cég', Budapest, mint a Standard I elephones and Cables Limited, londoni cég1, Jacobsen Bülow Bent és Roche Holly Alleman, telefon­mérnökök, londoni lakósok jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi július hó 14. Nagybritánniai elsőbbsége 1937. évi július hó 21. A találmány negatív visszacsatolásit erősítő kiegyensúlyozottságát (stabilitá­sát) és erősítését szabályozó berendezés. Bár efféle erősítők állandóságával szem-5 ben támasztott kívánalmaknak, mint erre Nyquist pl. a Bell System Technical Journal c. kiadvány 1932. júliusi számá­ban a 126—147. oldalak kapcsán rá­mutatott, egy- és kétfokozatú erősítők 10 esetében aránylag könnyen eleget tehe­tünk, közismert dolog, hogy amint a fokozatok száma növekszik, a kívánt fel­tételek kielégítése mind nagyobb nehéz­ségbe ütközik, úgyhogy 4 vagy 5 foko-15 zatnál a feladat már gyakorlatilag nem valósítható meg. Több fokozatú erősítő esetében a meg­növekedett nehézségiek, a fokozatok közötti nagyobb számú csatoló-kör alkal-20 mázasának szükségességéből származó, megnövekedett fáziseltolódás az oka. így általában azt találták, hogy olyan erősítő­nél, melynek visszacsatolási útjában, illetve pályájában kiegyenlítő készülék 25 elhelyezést nem nyer, az erősítés nem csökken kellő gyorsasággal ahhoz, hogy a p/í út, illetve pálya mentén az erősítés I-nél kisebb értékű legyen, mielőtt a fázis eltolódás a 360°-ot elérte. Ebből az szár-30 mazik, hogy az erősítő kiegyensúlyozott­ságából veszít és a rendes működési frek­venciasávon kívül (vagy felette vagy alatta) eső valamely frekvenciánál ön­rezgésbe jön. 35 A találmányt részletesen a mellékelt rajzok kapcsán ismertetjük, ahol .--z 1. ábra ismert visszacsatolpsos erősítő, a 2. ábra ilyen erősítő kisülési csövei közötti csatolások egyszerűsített váz­lata, a 40 3. és 4. ábrák a találmány megértéséi elősegítő görbék, az 5., 6. és 7. ábrák a talájlmány három kiviteli alakját meg\ilágító áramköri kap­csolások, végül a 45 8. és 8a. ábrák a műhálózatnak a vissza­csatolási útban való elhelyezésére vonatkozó alternatívak. Az 1. ábrán szemléltetett erősítő áram­kör 12—60 KC. frekvencia körzeten belül 50 működik. A körhöz ilyen körzeten belül működő erősítőkkel kapcsolatban alkal­mazott szokásos csévek és kondenzátor­csatoló körök tartoznak. A csévék a fel­tevés szerint az erősítő számára tervezeti 55 legkisebb és legnagyobb frekvenciák mér­tani középértékénél rezonálnak. Ismert dolog azonban az, hogy a csatolásnak ez a módja egyszerű sávszűrőt alkot és mindig azt is kell hogy képezzen. A 2. ßo ábra a csatolásnak könnyebben felismer­hető egyszerűsített vázlata. Az (L, tekercs­csel összefüggő (C) kondenzátor, magá­nak a tekercsnek el nem kerülhető ön­kapacitása, a kisülési csövek, bekábele- 65 zés, stb. folytán létesülő járulékos kapa­citásokkal együtt. Két ilyen csatoíóSkörrel működő három­fokozatú erősítő fázis eltolódását a 3. ábra szemlélteti ([/. görbe), ahol fj és fs 70 ^nnak a frekvenciasávnak határértékei, melyen belül az erősítőnek működnie

Next

/
Thumbnails
Contents