124253. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegszerű réteg előállítására alátéten

Megjelent 1940. évi augusztus hó 16-án. MAGIAK KIEÁLTI #Bjf K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124253. SZÁM! Vll/g. (Villi.) OSZTÁLY. — P. 91áá. ALAPSZÁM. Eljárás üvegszerű réteg előállítására alátéten. N. V. Philips' Gloeilampenfalbrieken cég1, Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 23. Németalföldi elsőbbsége 1936. évi szeptember hó 26. A találmány eljárás üvegszerű réteg előállítására alátéten. A találmány szerint a réteg előállítására ".zánt anyagot szuszpendáljuk, majd az 5 ekként finoman elosztott anyagot az alá­;étre elektroforézissel visszük fel, mire, esetleg nem oxidáló atmoszférában, ösz­szefüggő üvegszerű réteg létesítése céljá­ból hevítünk. Az alátét akár vezető, akár 10 úgynevezett félvezető anyagból állhat. A találmányt azonbati szigetelő anyagból való alátéthez is alkalmazhatjuk, ha innék felületét eléggé vezetőképessé tettük. ,15 A találmány előnye, hogy az elektro­forézis révén az elektródaként ható alá­; étre felvitt réteg vastagságát egyszerűen és pontosan szabályozhatjuk, továbbá liogy a munkafeltételek, mint a szusz-20 penzió töménysége, az elektroforézis idő­tartama, az elektroforézis közben alkal­' mázott feszültségesés stb. alkalmas meg­választásával a viszonyokat messze­menően változtathatjuk. így pl. egy-25 szerűen vihetők fel olyan üvegszerű réte­gek, melyek vastagsága pl. néhány mikron r és néhány mm között változik. A talál­mány szerint dolgozhatunk anélkül, hogy kötőszereket vagy úgynevezett sürítő-30 szereket (németül „Stellmittel") alkal­maznánk, amelyeket különösen a zománc­, iparban használnak. A találmány továbbá azt az előnyt nyújtja, hogy az elektroforézis révén való 35 felvitel folytán a részecskék- az alátétre oly szorosan rakódnak, hogy jó tapadást érünk el és a lerakódott részecskék kö­zötti réseket hevítés révén egyszerűen eltüntethetjük, mimellett a térfogatcsök­kenés csekély. Ekként üvegbuborékok 40 lé'tesülését a kész termékben elháríthat­juk Fémhuzalnak villamos vezetőként való használatához, pl. csévékben, a fémhuzalt rendszerint szerves szigetelőanyaggal lát- 45 ják el. Ez utóbbi kis hővezetőképességére való tekintettel ennekfolytán a megen­gedhető villamosterhelés korlátozott. Ha a fémhuzalt a találmány szerint üvegszerű réteggel szigeteljük, az ekként adódó B0 nagyobb hőállóság folytán jelentékenyen nagyobb villamosterhelést lehet meg­engedni. Ily módon lehetővé válik, hogy ilyen csévét igen erősen mágnesesen ala­kítsunk ki vagy kisebbre méretezzünk, 55 ami mind áramvezetők, mind pl. cséve esetében fémanyagban való megtakarí­tást eredményez, ami különösen transz­formátoroknál fontos. A találmány további foganatosítása, 60 -melyet előnyösen alkalmazhatunk, azt a körülményt hasznosítja, hogy némely üvegfajta nagy átütési feszültségű, jó dielektrikumot alkot és a találmány sze­rint különösen vékony rétegekben vihető 65 fel vezetőre, mivel egyszerű módon elő­nyös alakú és kis térfogatú, jó villamos kondenzátort kaphatunk oly módon, hogy egy csövecskét, rudacskát vagy huzaldarabot a találmány szerint jó 70 dielektromos tulajdonságú üvegfajtából való vékony hártyával látunk el, majd

Next

/
Thumbnails
Contents