124209. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés megszabott alaku üveglemezdarabok előállítására

Megjelent 194Ü. évi augusztus hó 1-én, HÁGTAK ORÁLYT ^Eö||| SZABADALMI BffiÓSlfl SZABADALMI LEÍRÁS 124309. SZÁM. XVII/e. (VII/tl, Vll/h.) OSZTÁLY. — I. 399 í. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés megszabott alakú üveglemezdarabok előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság cég, Újpest. A bejelentés napja 1938. évi október hó 22. A találmány eljárás és berendezés meg­szabott aiiakú, sík vagy' ívelt felületű üveg­llemezdiaraihoknak, amilyenekre például rádiócsövek és világítócsövek gyártásánál fi van szükség, tömeggyártásban valló gyors és olcsó előállítására. Őraüvegsizerű, azaz jvelllt felületű 'tárcsa­alakú, vagy pedig síktárcsaalakú üvegtér mezidaraibokiat eddig repesztesse! és csiszo>­lo lássál, vagy pedig formába sajtolással, sőt különleges esetben hevítéssel meglágyított üvegsziallagból való kicsákozássál állították ellő. Az utóbbi módszer csak különleges esetekben volt használható és. gazdaságos, 15 az előbbiek pedig drágák, főleg akkor, ha a velllük elérhető nagy pontosságra nincs szükség, hanem elegendői, ha a készítendő üvegllemezdarab méretei esiak néhány tát­ziedmillliméterre pontosak és az ívelt dara-20 bok felületének görbületi sugarát sem kell nagyon pontosan betartani, például a rá­diócsövek és világítócsövek gyártásánál íel­h asználandó daraboknál. Azt találtuk, hogy a fentomiítetít célokra 25 és sok egyéb célra kiválóan alkalmas meg­szabott alakú üveglemezdarabokat igen egy­szerűen és olcsón úgy állíthatunk elő, ha azokat náluk nagyobi) felületű üveglemez­darabokbóll azoknak oxigén-széníhidrogén|­SO gáz-elleggyel táplált, célszerűen zárt idomú Hangsavval való helyi megolvasztása és az olvasztási vonal mentén keletkezett üveg­hártya megszakítása útján vágjuk ki. Ez az eljárás vaslemezeknek oxigén-85 lánggal való vágásához hasonlónak látszik, . azonban attól! elvileg abban tér el, hogy míg a vaslemez anyagát a rajta a vágási vonal) mentién végighúzott hegesztőlánglgjal előbb felhevítik és azután égetik el a vágó­pisztoly külön fuvókájából kiáramló nagy- 40 nyomású oxigénnel!, a találmány szerinti eljárásnál az üveganyagot a vágási vonal mentén csak_megollvasztjuk, még pedig az egésiz vágási vonali mentén reá egyidejű­leg ható lángsávval, és az így mintegy 45 előzetesen kiszabott darabot a vágási vo­nali mentén megolvadt üveg alkotta hártya megszakításával! különítjük el teljesen. E hártya megszakítása célszerűen a kisza­bott üvegílemezöjarabinak a másikhoz ké- 50 pesti mozgatásávall való elszakítása útján történik, de történhet más módon, pl. szer­szám mail vagy kifuvással is. A találmány szerinti eljárást az oxigén^ szénhidrogén — lángok magas hőmérsék- 55 liefe lés ama tulajdonsága teszi lehetővé] hogy vellük jól lehet lángsávot, azaz olyan" llángképződwiényt létesíteni, miellyiel az üvegtárgy lényegileg folytonos vonal men­tén, azaz keskeny sávon, íegyciniMeisen meter 60 gíthető. Lángsáv allátt ugyanis jelen leírás­ban és igénypontokban olyan láingképződ!­ményt kívánunk érteni, mely résalákú fúvókábóll kiáramló, legalább az üvegiei­mez felületén folytonos, azaz megszakítat- 65 l!an, lapos lángból, vagy pedig oly apró lángok sorozatából áll, melyek egymás mel­lett sűrűn elhelyezett fúvőkákból áramolva ki, az üveg felületén szintén, összeérnek.. Az ilyen lángsávval az üvegnek keskeny 70 sáv mentén egyeniletes és gyors, felhevítését érhetjük el.

Next

/
Thumbnails
Contents