124168. lajstromszámú szabadalom • Városi tájékoztató térkép

Megjelent 1940. évi augusztus.hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134168. SZÁM. Vll/a. OSZTÁLY. — S. 17071. ALAPSZÁM. Városi tájékoztató térkép. Székely Mátyás oki. középisk. tanár, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 30. Nagyobb varasokban a tájékozódás a főbb utcák és közlekedési vonalak alap­ján történik. A tájékozódás megkönnyíté­sére való városi térképek aprólékosságuk 5 miatt nem áttekinthetők, nagy terjedel­mük miatt utcán nehezen kezelhetők és valamely hely meghatározása a térképen hosszabb ideig tart. Ismeretesek a térképek keretén alkal-10 mázott kockajelző betűk és számok, me­lyek a helyfelkeresés megkönnyítésére va­lók, továbbá e jelek illeszthető vagy for­gatható lécen való alkalmazása azon cél­ból, hogy a térképen névvel vagy számmal 15 jelölt helyet könnyebben meglehessen ta­lálni. Az ilyen betűbeosztásos kockajel­zőkkel azonban nem lehet pontos hely­meghatározást végezni s a térkép kis alakú megvalósítását sem teszik lehetővé. 20 A bejelentés tárgya oly boordinátalóees városi tájékoztató térkép, mely mentes a fenti hibáktól, továbbá a térkép kis alakú előállítását is lehetővé teszi. A találmány célja oly városi tájékoz-25 tató térkép, mely az alábbi pontokba fog­lalt követelményeknek megfelel: Az utcán könnyen kezelhető, kisalakú, a főbb útvonalakat szemibeszölkően tünteti fel, 30 minden hely gyorsan és pontosan meg­határozható rajta. A találmány szerint a fenti három kö­vetelmény a következőkép valósítható meg: 35 Az első követelmény a kis alak. A for­galomban levő térképek azért nem hoz­hatók kis alakra, mert egyrészt a beírt utcanevek miatta kicsinyített térkép zűr­zavaros képet nyújt, másrészt a beépített területeket jelző kisebb térképtömbök a 40 viszonylag szélesre rajzolt mellékutcák miatt a kicsinyítés folytán pontsaerűvé zsugorodnak össze, ami a térkép használ­hatatlanságát vonja maga után. A találmány szerinti, kis alakra hoz­ható térkép készítésénél úgy járunk el, hogy a mellékutcák neveit nem írjuk ki a térképen és helyüket vékony vonallal jelöljük. Ezáltal azt érjük el, hogy az ily módon nagyobbá tett térképtömbök a ki­csinyítés után is tisztán láthatók. A második követelménynek a talál­mány szerint úgy teszünk eleget, hogy a főútvonalakat kiszélesítjük. E torzítás azonban megváltoztatja a főútvonal kö zelében fekvő mellékutcák helyét, ami rajzolást illetőleg nehézséget okoz*. Az arányos térképrajzot ezért enyhén kife­szített gumilapon készítjük, amelyen rög­zítő tűk segítségével a fenti torzítások 60 könnyen előállíthatók és erről a térkép­rajzot fényképészeti úton papírlapra má­soljuk. Ily módon a főútvonalakat szembe­szökően feltüntető, kisalakú térképet ké­szíthetünk, melyen a mellékutcákat kony vonal jelzi. Mivel ily kis alakú térképen a mellék­utcák neve nem szerepel, ezért e fogyaté­kosság 'kiküszöböléséire, továbbá a harma­dik követelmény kielégítésére a térkép­hez sűrű osztályzattal ellátott koordináta lécet vagy léceket helyezünk, és ezek se­gítségével a térképhez tartozó regiszter

Next

/
Thumbnails
Contents