124163. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás hívójelzések átvitelére hordozófrekvenciás rendszerekben

Megjelent 1940. évi augusztus hó 1-én. MA»YAK KIEÁLTI #SÖ1| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124163. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — L. 7912. ALAPSZÁM. Kapcsolás hivójelzések átvitelére hordozófrekvenciás rendszerekben. C. Lorenz Aktiengesellschaft, gyári cég-, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 3. Németországi elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 4. Hordozófrekvenciás rendszerekben is­meretes hívójeleknek a hordozófrekvencia eltolásával való átvitele, mimellett hordozófrekvencia eltolása addig a hatá-5 rig megy, míg a frekvenciakülönbség egyenlővé válik a kívánt hívófrekvenciá­val. A csatolt rajz 1. ábrája ilyen beren­dezést mutat. Az átviendő hívójel a G 10 elágazókapcsolásba torkolló N alacsony­frekvenciájú vezetéken érkezik be és p gy r^léáttételre hat, mely a hordozófrekven­ciát pl. 500 periódussal eltolja. Ez az eltolás pl. a T hordozófrekvenciagene-15 rátör rezgőkörében levő kondenzátorok kapacitásának változtatása útján történ­het. 5800 periódusú hordozófrekvencia esetében az eltolt hordozófrekvenciának periódusszáma a felső oldalsávra vonat-20 koztatva 6300 és az alsó oldalsávra vonat­koztatva 5300 lesz. Ezek a frekvenciák a hívójelzés ütemében, mely pl. 20 periódu­sú, vannak szaggatva. A megfelelő vevő­oldalon 5800 periódusú frekvencia hozzá-25 adása mellett a D készülékben való de­moduláció útján 500 periódusú frekvencia létesül, mely 20 periódussal van modu­lálva s az E hívójelvevőre hat. A beren­dezés továbbá az Fl5 F 2 , F 3 szűrőkből és 30 a V erősítőből áll. Hordozófrekvenciás rendszerekben a hordozófrekvenciát magát gyakran el­nyomják s az átvitelhez csak az egyik oldalsávot használják fel. A hordozó-35 frekvencia elnyomása célszerűen a rész­arányos felépítésű M modulátorban tör­ténik, melynek kimenő kapcsain a hordo­zófrekvencia már nem lép fel. Ily rend­szerekben a hívójelzés átviteléhez szük­séges a hordozófrekvencia eltolása és az 40 így keletkező hívófrekvenciának az adási irányba való bevezetése. Ezt, vagy a hívó­frekvenciának az adóoldalon való bekap­csolásával, vagy pedig a modulátor rész­arányosságának megzavarásával eszköz- 45 lik. Mindkét módszer többszörös relé­áttételezést igényel s ennélfogva bonyo­lulttá teszi a berendezést. A találmány szerint ily kapcsolás egy­szerűsítése céljából a hívójel átvitelekor 50 a részarányos kiképzésű modulátor egyik ágába a hívófrekvencia egy részarány­talan járulékos összetevőjét vezetjük be. Emellett a modulátor szimmetria­pontjait állandóan táplálhatjuk a gene- 55 rátorfrekvenciával, eszközölhető azonban az átkapcsolás a feszültségnek a szimmet­riapontokról való lekapcsolásával. Az M modulátor az 1 bemeneteli transz­formátorból, a 2 kimeneteli transzformá- 60 torból és a Gx és G 2 egyenirányítókból, valamint az egyenirányítókarakteriszti­kák részaránytalanságának kiegyenlí­tésére való R2 és R 3 ellenállásokból áll. A T hordozófrekvenciagenerátort az U3 65 transzformátorral összekapcsolt L cső és a Cx és C 2 kondenzátorok képezik. A Cj. kondenzátor a rendes hordozófrekvenciát létesíti, a C2 kondenzátor pedig az eltolt hangfrekvenciát (jelzőfrekvenciát). A mo- 70 dulációhoz szükségelt hordozófeszültsé­get az U3 transzformátor rácstekercselé­sének egy része szolgáltatja. A közbenső állomásra beérkező 20 periódusú hívófrekvenciával gerjesztett 75 semleges hívójelvevőrelé az rlf r 2 váltó-

Next

/
Thumbnails
Contents