124146. lajstromszámú szabadalom • Kapacitiv feszültségosztó gáz- vagy gőztöltésű kisütőedények közbenső elektródáinak táplálására

Meujeieiit 15)40. evi július lió 15-éu. MAGYAR KIRÁLYI wtíax SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124146. SZÁM. VILjú. (VII/j.) OSZTÁLY. — H. 10395. ALAPSZÁM. Kapacitiv feszültségosztó gáz- vagy gőztöltésű kisütőedények közbenső elektródáinak táplálására. Patentverwertungs Gesellschaft mit bechränkter Haftung* „Hermes", Berlin. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 8. Németországi elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 7. Ismére'.esek olyan gáz- vagy gőztöltésű ki­sütősdények, amelyeket vezérlésre, egy-en­irányításra vagy átirányításra hasizmainak, melyek izzókaíódával vagy segédkisüléssel 5 dolgoznak és amelyeknél közbenső elektró­dákat alkalmaznak, melyeknek célja, hogy a feszültséget az anóda és a katóda között a kívánt mértékben osszák el, nevezetesein egyenletessé tegyék. Ezek a közbenső elelk-10 Irodák mint rekombinációs elektródák is működhetnek. Ismeretes olyan megoldás is, amelynél; e közbenső elektródákra ikapa­citív feszülítségiosztó segélyével megfelelő feszültséget kapcsoltaik. A fesizültségosiZtó 15 kapacitásait úgy választották meg, hogy a közbenső elektródák földdel szembeni és egymással szembeni kapacitásainak figye­lembevételével, a kívánt fesizülitség-eloxzlás létrejött. Ha a feszüitségosztó egyes, ka-20 paritásaival kisütőszakaszokat kapcsolunk párhuzamosan, hogy a kondenzátorok fegyverzetein előre megszabott értéknél nagyobb feszültségek ne léphessenek fel, akkor az egyik kisütőszakaszban véletle-25 nü'l fellépő átütés következtében a többi kisütőszakasz is működésbe líép. A talál­mány célja ennek a hátránynak kiküszö­bölése. A találmány értelmében a kisütőszaka­; o szókhoz menő energia nagyságát korlátoz­zuk, például közbeiktatott ellienálllások se­gélyével. Ha e megoldásoknál a szikraikö­zök egyike működésbe (Lép, akkor az azzal párhuzamosan kapcsolt kondenzátor nem 35 sül ki teljesen, hanem töltése csak egy bizonyos értékkel csökken. A feszültségi­osztó mentén létrejövő íeszültség-eloszláslt ez a körülmény kevésbé zavarja, mint a kondenzátornak az ahhoz közvetlenül csat­lakozó kisütőszakaszán át való teljes ki- 40 sülé sie. A találmány egy kiviteli alakját a rajz 1. ábrája mutatja. 1 a kisütőedény, mely­ben három 2 közbenső elektródát vázlato­san tüntettünk fel. Az üregles 3 katóda köz- 45 vetve fűtött. 4 a vezérlőrács. Az anóda és a katóda közé az 5, 6, 7 és 8 kapacitások­ból álló feszüitségosztó van kapcsolva. A kapacitások mindegyikével egy-egy 9, 10, 11 és 12 szikraköz van párhuzamosan, 50 kapcsolva, mely szikraközöik 13, 14, 15 és 16 ellenállásokon át a kapacitásokhoz csatlakoznak. Ha például a 12 szikraköz átüt, akkor a (8) kondenzátor csak rész­ben sül ki, úgy hogy feszültsége körülbelülii 55 20—30o/o-kal csökken. Hogy definiált fe­szültségesésit kapjunk, célszerű, ha a szik­raközhöz tartozó előtétéllenálllásokát úgy méretezzük, hogy lényegileg csak a szikra­közök önkapaciílásánaik miegjfelelő feszült- 60 ség sül ki és a fieszültségosztó kondenzá­torainak feszültsége, a szikraköz újbóli fel­töltésének megfelelő mértékben csökken. Mivel a feszüitségosztó . kondenizátorainalk kapacitása rendszerint 50—200 cm, aszik- 65 raközök aránylag kis kapacitása, például 10—50 cm kapacitás is elegendő ahhoz, hogy a szikraköz átütése után a feszült-Siégosztő kondenzátorai a kívánt mérték­ben süljenek ki. A szikraközök ( önka- 70 paritását adott esetben az elektródák .mé­reteinek növelésével fokozhatjuk. Az eleiké

Next

/
Thumbnails
Contents