124130. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-amino-piridin-5-szulfonsav-amidok és származékaiknak előállítására

Megjelent 1940. évi július hó 15-é». MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI ÜIROSAG SZABADALMI LEIRAS 124130. SZÁM. lV/h/2. OSZTÁLY. — C. 3166. ALAPSZÁM. Eljárás 2-amino-piridin-5-szulfonsav-amidok és származékainak előállítására. Chinoiu gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (dr. Kereszty & űr. Wolf) cég', Újpesten. A bejelentés napja 1938. évi december hó 10. Tudvalevő, hogy a szutfanilamid és származókai jértékes kemoterápiás tulaj­donságokkal rendelkeznek. Ezeket általá­ban úgy állítják elő, hogy actilamino-ben-5 zol-szulfokloridot ammonia vagy aminők behatásának vetnek alá. A kutatók a ben­zol-gyűrűnek heteroeiklikus gyűrűvel való helyettesítése esetén a kemoterápiás ha­tás 'eltolódásáról számolnak be. 10 Azt találtuk, hogy 2-amino-piridin-5-szulfonsav-amid származékok között érté­kes terápiás tulajdonsággal rendelkezők találhatók. A 2-aniino-'PÍifidin-5-szulfonsav­amidok előállítása a megfelelő szulfonsav-15 kloridból nem mutatkozott járható útnak. Az eddig ismeretlen 2-acetilamino-piritdin-S-szulfonsavklorid ugyanis ezideig nem hozzáférhető. Viszont az irodalomból isme­retes 2-klor-pir'idin-5-szulfonsavklorid am-20 moniával vagy aminokkal elsősorban úgy reagál, hogy elsősorban a savklorid klor­atomja vesz részt a reakcióban. A 2-aeila­mino-piridin-5-'Szulfonsav és sói viszont foiszfoirpeníakloriddal, fosaforoxikloriddal 25 nem adják a kívánt isavkloridot, Eljárásunk kiindulási pontjául az; a meglepő észlelésünk szolgál, hogy 2-acil­amino-p'iridin-í5-szulfonsavfo'SzforpentabrO'­middal a megfelelő 2-acilamino-piridin-5-30 szulfon'Savbro'midot adja, amely általában jól kristályosodó képességénél fogva jól elkülöníthető. Ezen szulfobromidok am­monia vagy aminők behatására 2-aicil­aminoi-piridin-5-szulfonsavamidokat szol-35 gáltatnak, amelyek hasznos kiindulási­anyagok további származékok felépíté­siére. Az lacilos'Oportot, amennyiben ez az 40 4:> aoil pl. egy alifás karbonsav megfelelő gyöke, hidrozilis útján, pl. alkáli hidroxi­dok vizes oldatával való melegítéssel, el­távolíthatjuk. De lehet ez az acilcsoport egy arií-'szulfo'-esioport is, így pl. benzol­szulfo-csoport, avagy annak para-hely­zetben helyettesített, pl. aeetilamino-eso­porttal helyettesített származéka. Ez eset­ben, az aril-szulfo-esoportot nem távolít­juk el hidrolizissel; de ha ez az aril­szulfo-cisopoírt maga alifás savgyökkel aci­lezetlt amino^cS'O'Portot hordoz, úgy az ali­fás savgyököt hidrolizis útján, pl. alkáli 50 hidroxidok oldatával való melegítéssel, el­távolítjuk. Ez esetben igen kiváló gyógy­hatású amino-aril-szulfo-amino-piridm­szulfamidokhoizi jutunk. De ilyen amino-aril-szulfo-amino-piri­din-isziulfamidofchoz eljuthatunk úgy is, hogy a, már fentiekben ismertetett módon 2-amiiio'-piri'din-5-szul:fonsavamidokat ál­lítunk elő és ezeket utólagosan amino­aril-sBulfo-, ill. acilamino-aril-szulfo­gyöfckeil, magukban véve ismert módo­kon, 'acilezünk. Az amino-csoportok részben, vagy tel­jesen alkil (metil, etil, propil, stb.), aral­kil ;(pl. benzil), aril ;(pl. fenil, stb.) cso­portokkal helyettesítve is lehetnek. Az eljárás foganatosítására iszogálja­nak a következő példák, annak megjegy­zésével, hogy azokban megadott kísérleti körülmények számos tekintetben változ­tathatók : 1. 52.2 g 2-am!Íno-piridin-5-szulfonsavból készült száraz náltriumisót fölös mennyi­ségű ecetsav-anhidriddel (pl. 300 cm3 -rel 55 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents