124123. lajstromszámú szabadalom • Krakkoló és olajlepároló berendezés

Megjelent l'J40. évi július lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124123. SZÁM. IV/i. (Xl/b.) OSZTÁLY. — M. 11553. ALAPSZÁM. Krakkoló és olajlepárló berendezés. Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. A bejelentés napja 1939. évi május hó 30. Németországi elsőbbsége 1938. évi május hó 31. A krakkoló folyamat olyan csőrendszer­ben megy végbe, amelyben a nyers olajat magas hőmérsékletre hevítik, amikor az olaj hasadása áll be. 5 Az olajnak a hasadási hőmérsékletre 1 való hevítésénél különféleképen járhatunk el; ennek célszerűségét, ül. gazdaságossá­gát ugyanis sokféle tényező alapvetően be­folyásolhatja. 10 A berendezésinek egy meghatározott tel­jesítményét és esetenként meglehetősen ál­landó tüzelőtéirterhelést véve alapul, a csö­vek méretezésénél két szempont lehet irányadó. Ha kis 'Csőátmérőt választunk, 15 kedvezőek lesznek a hőátadási viszonyok s ennek folytán rövidebb a esőhossiz. A teljesítmény elérésére azonban az olajalt jelentékeny sebességgel kell mozgatni, ami nagy sziyattyúteljiesítményt és megnövelt 20 nyomást követel. Nagyobb csőátmérő al­kalmazása esetén, a rosszabb hőátadási viszonyok következtében nagyobb cső­hossz adódik. Azonkívül a nagyobb át­mérő folytán nagyobb lesz a fajlagos 25 Igénybevétel is, ami szükségessé teszi a csőfal megvastagítását. Mindeme tényezők figyelembevételével idők folyamán az átmérő méretezésére egy optimum alakult ki s így ebben az, irány-30 bán már alig érhetjük el a teljesítmény javítását. Az ipar ilyen állása melllett műszaki ha­ladást hornyos acélcsövek alkalmazásávall érhetünk el, különösen magasabb homér-35 sékleteknél, amennyiben a hornyok ked­vező kialakítása a csőnek és bordának az előállításból folyó szerves egysége (a hor­nyok a csőbe1 , melyhői kiindulunk, hehen­gereltetnek) zavartalan hőátadást biztosít, amelyeit még magasabb hőmérsékletiek sem 40 befolyásolnak, amint az reázsugörított bor­dák esetében mieglazulás folytán .gyakran előállhat. A csőfelülleitneik a hornyoíás okozta megnövekedése 80—lOOtyo-ot tesz ki úgy, hogy a hőátadás jelentékeny növeke- 45 désével száímolbatunk. Ebből a berende­zésnek változatlan maradó teljesítménye esetén a csőrendszer jelentékeny megrövi­dülése s ezzel járó anyagimeigtakarítás iadó­dik, ezenfelül pedig a kemeinoeifcér is szá- 50 mottevően megkisebbedik. Ezen túlmeinő­leg a legkedvezőbb csőméretezés és magas hőteljesítmény esetéin a szivattyúteljes-fit­mény és ezzel a nyomások lis csökkennek, ami a csőfalak még további vékonyítását 55 teszi lehetővé. A rajz a találmány szerinti hornyoseisö­ves krakkoló-kemenoe berendezését mu­tatja példaképen két ábrában. Az 1. ábrán a kemence vázlatos1 keresztmet, 1 - 60 szietét látjuk, a 2. ábra pedig nagyított léptékben az (a) hornyoscsöveket, ezek elrendezését a (b) kemeneeíalban, valamint egy (c) átemelő­tag kialakítását tünteti fel. 65 Szabadalmi igény: Krakkoló és olajlepárló berendezés, ame­lyet eíhhez alkalmazott varratmentesein hengerelt hornyosicsövek jellemeznek. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. biró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents