124082. lajstromszámú szabadalom • Gáz-galvánelem

Megjelent 1940. évi július iió 15-én. ITA GYÁR KIRÁLYI #SHj| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 124082. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY. — 1. 6292. ALAPSZÁM. Gáz-galvánelem. Tanferna Mario olasz hadsereg-béli tiszt, Kóma. A bejelentés napja, 1938 évi november hó 26. Olaszországi elsőbbsége 1937. évi november hó 30. Azoknak a galvánelemeknek tökéletesí­tése céljából, melyeknek állandó táplálá­sára olcsói és könnyen áramló t'olyadékoikait alkalmaznak és a levegő: oxigénjét hasz-5 nálják fel, amely galvánelemeknek to­vábbá lényeges teljesítményük van, újból komoly megfontolás tárgyává tették a gáz­galvánelemet és annak különbözői ismert fajtáit megvizsgálták, így többek között 10 azokat, melyek durranógázzail,, hidrogén­nel és klórral, szónoxiddal,, oxigénnel! és Mórral, stb. működnek. Az ilyen galván­elemek eddig számos tudós részéről főleg elméleti célból képezték kísérletek tárgyát. 15 Kutatásaim és kísérleteim során arra a megismerésre jöttem, hogy különbözői gáz­elnyelíői anyagökból készült vékony leme­zek (mint pl. platina-, palladium- vagy iridiumszivacs, illetve, korom, meglehetősen 20 vékony arany- vagy ezüstlapok, aktív szén bizonyos fajtáinak vékony rétegei, némely közönséges vagy kolloid állapotú grafit és általában bármilyen gázok elnyelésére ké­pes, jó villamosvezető anyagok vékony ré-25 tegei) folytonos gázelnyelést tesznek lehe­tőivé különböző mértékben, ha egyik felü­letük a gázzal van érintkezésben, másik felületük pedig oly elektrolitikus oldattal érintkezik, mely képes gázmolekulákat po-30 ziitíy és negatív iónok alakjában állandó oldatban tartani. A gázoknak természetesen. képesnek kell lenniök arra, hogy iónokat hozzanak léjtre (ily gázok pl. a hidrogén, szénmonoxid, oxigén, klór, stb.) és az em-35 lítiett jelenség csak akkor következik bej, ha az oldott iónok folytonosan neutralizá­lódnak, miként ez bármilyen zárt kör­folyama, teljes galvámelemhein történik. Kí­sérleteim során azt tapasztaltam, hogy a lemezek vastagsága célszerűen aszerint vá- 40-lasztandó meg, hogy milyen gázel nyelői anyagot használunk. így pl. előnyös;, ha a lemezvastagság aranynál 0.001 mm., pal­ládiumnál 0.01 mm. és egyes szénféleségnél vagy grafitoknál 0.5 mm. nagyságrendű. 45 A fent említett jelenség röviden így is fogalmazható: Jól vezetői és az illető gázra nézve elnyelői hatású anyagokból készült?, igen vékony lemezek a gáz számára átbo­csátónak (permeiábilisnek) mutatkoznak 50 különbözői miértekben és így gáz-elektróda gyanánt használhatóik, melyek folytonosan táplálhatok vagy feltölthetőlk a gázzá! érintkezői felület felől és ión-álllapotbain a másik felületen lóvő|, velük érintkező elek- 55 trolíitikus folyadékban .állandóan oldhatók. A fent említett jelenség alapján jött létre a találmány szerinti galvánelemi, mely áll egy, ia melléklet rajzon (a)-val jeílziett, vé­kony réteget alkotó, elektrolitikus oldat- 60 bók mely nem vesz részt a vegyi folyam mátokban (mint • pl. megsavanyított vízi, káli- vagy ;na;troinlugolidat„ különbözői só­oldatok, stb.) éiSi ajmely réteg különbözői gázelnyelői anyagokból (pl. pllatinafüst, 65. platinasizivacs vagy likacsos retortaszén, grafit, stb.) álílói, két vékony (b, b') fal között van elhelyezve, mely utóbbiak kü­lönbözőképpiein lehetnek megtámasztva vagy merevítve, úgy hogy a galvánelem 70 elektródáit alkossák. Azáltal, hogy valia­milyen redukáló hatású gázt, pl. hidrogént vajgy szénmonoxidot áramoltaltunk egy ily tartány egyik oldalán, míg annak másik ol~

Next

/
Thumbnails
Contents