124051. lajstromszámú szabadalom • Antennaberendezés mozgó rádióállomások számára

Megjelent 1940. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI H SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEIRAS 134051. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — Ti. 7851. ALAPSZÁM. Antennaberendezés mozgó rádióállomások számára. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1939. évi június hó 15. Németországi elsőbbsége 1938. évi június hó 17. Mozgó rádióállomások antennaárboca­ként úgynevezett telészkópárböcok hasz­nálatosak, melyek az állomást hordozó jár­műre vannak erőisítvei és a szállításnál . kevés teret foglalnak el. tizeimben az ár­bocokat kinyújtják és akkor ezek hord­ják a tulajdonkép eni antennavezetőlket. Egyszerűbb volna, ha ezeket az antenna­árbocokat az eddigi gyakorlattól eltérően 10 nem az antennavezetőik tartására hasz­nálnák, hanem a fémárbocot magát hasz­nálnák fel antennavezetőként, melyet az adó táplálna. Ez avval az előnnyel járna, hqgy az antennavezetőlket meg lehetnie ta-15 karítani, úgyhogy a berendezés gyorsab­ban volna felállítható és lebontható. Hely­hez kötött rádióállomásokkal kapcsolato­san már javasolták rácsos oszlop felhasz­nálását közvetlen antennaként, de tele­lő szkópárhocokkal felszerelt mozgó rádió­állomásoknál ez az üzemi mód új. A jelen találmány szerint a fentemlí­tett üzemi módra való önrezgő teleszkóp­árbocot kardánosuklóval függesztjük fel 25 szigeteltem a járművön. A szigetelés cél­szerűen a kardáncsuklóban magában tör­ténik, mely e célból elsőrendű szigetelő­anyagból, különösen kerámiai anyagból álló részeket tartalmaz. 80 A találmány előnye, hogy az árboc bár­mily terepen, tehát a jármű bármely hely­zeténél, függőlegesen állítható be. Más­részt a szigetelt felfüggesztés folytán azi antennaként használt árbocnak az adó ál-35 tali kifogástalan táplálása biztosítva van és veszteségek még tetemes nagyságú iaji­temnafeszültségek esetében sem léphet­nek fel. A találmány továbbfejlesztése szerint a kardáncsuklót a járművön nem rögzített 40 helyzetben erősítjük meg, hanem mozgat­hatóan, síneken futó görgők segélyével. Ennek előnye, hogy az árbocot lefektethet­jük és a mozgó állomást néhány fogással áthelyezhetjük az üzemi állapotból a száll- 15 lítási állapotba. A csatolt rajzok a találmány egy példa­képeni kiviteli alakját szemléltetik. Az 1. ábra a találmány szerinti árboccal ellátott járművet mutatja oldalnézetben, a 50 2. ábra a jármű hátnézetét és [a kardán­csukló't ábrázolja. Az 1. ábrán látható, antennavezető'kénlt használt (1) árboc a (2) forgató segélyé­vel teles zkópszerűen kinyújtható. Az ár- 55 boe a találmány értelmében a (3) fcar­dáncsuklóiban van minden irányban moz­gathatóan felfüggesztve. Az 1. ábra en­nek a csuklónak csak külső! keretét mu­tatja; a csukló belső részei az árboc 60 szigetelése céljából elsőrendű szigetelő­anyagból állnak. Az árboc alsó vége a (4) támasztószigeitelő; és a (9) csap útján az ollószerű (5) csuklóval van összekötve, mie­lyet a (6) csavaranyák rögzítenek a jár- 65 műhöz. Az (5) csukló a (6) anyák la­zítása után minden irányban kényelmesen beállítható. Az antennaárbocnak a szállítás közben való bevonhatósága céljából a (3) kardán- 70 csukló a találmány továbbfejlesztése sze­rint nincs rögzítve a járművön, hanem mozgathatóan van ágyazva a (7) síneken futó (8) görgőkben, mint a 2. ábra mu­tatja. A sínek célszerűen a jármű tetején 75 vannak elhelyezve. Az árbocot az alsó

Next

/
Thumbnails
Contents