124038. lajstromszámú szabadalom • Hordómosó készülék

Megjelent 1940. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADAI.MI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 134038. SZÁM. X/b. (XX/f.) OSZTÁLY. — V. 3849. ALAPSZÁM. Hordómösó készülék. Vall Ferenc szőlőbirtokos, Eg-er. A bejelentés napja 1939. évi április hó 29. A találmány hordómösó készülék. Kisebb és közepes nagyságú hordák öb­lítése illetőleg mosása végett eddig úgy járnak el, hogy azokba vizet öntenek, 5 esetleg még úgynevezett hordómösó lán­cot alkalmaznak, majd a száj- és csap­dugó beütése után a hordót, váltakozva, végei felé emelgetik és közben kétszer­háromszor megforgatják, végül az öblítő-10 folyadékot kieresztik. Ezt nógyszer-ötször is megismétlik, amíg a hordó újra töltő­képes. A leírt müvelet egyrészt számos munkaerőt igényel és még így is sokáig tart, másrészt a hordók élettartamát je-15 lentősen csökkenti. A találmány szerinti hordómosó készü­lékkel e nehézségeket megszüntettük. A találmány értelmében permet kibocsátá­sára alkalmas furatokkal ellátott, törzs-20 részből és ennek mjindkét végéhez csatla­kozó, lehajlított szakaszokból álló, oly esőalakú, üreges testet alkalmazunk, melynek a mosófolyadékot a test egyik végén bevezető toldata van. A találmány 25 értelmében célszerű, ha az üreges testet csak féloldalt és pedig a lehajlított sza­kaszokkal közrefogott oldallal ellentétes oldalon látjuk el a permet kibocsátására alkalmas furatokkal. Ily kiképzés esetén 30 a permiét egyrészt azonos nyomás mel­lett, nagyobb erővel lövell, másrészt a hordómosó készülék a hordóban úgy he­lyezhető el, hogy a permet csak felfelé irányul, tehát annak minden része hatá 35 sosan öblít. A találmány szerinti hordómosó ké­szülék alkalmazásával a hordók mozga­tás nélkül öblíthetők. A készülék törzs­részéhez csatlakozó, lehajlított szakaszok biztosítják, hogy nemcsak a dongákat, 40 hanem a hordó két fenekét is éri permet. Egyszerűbb kezelhetőség szempontjából • célszerű, ha a törzsrész egyenes, követ­heti azonban az a hordó oldalfalainak vagyis dongájának hajlását is, ami vi- 45 szont az öblítés hatásosságát növeli. A törzsrész hosszát, általában, a hordó mé­reteinek megfelelően, úgy választjuk meg, hogy a hordómösó készülék a hordó­ban annak hosszirányában miozgatható 50 legyen. Ezzel biztosítjuk az öblítés egyen­letességét. Célszerű, ha a lehajlított sza­kaszokat oldhatóan csatlakoztatjuk a törzsrészhez. Uymódon ugyanis, szükség szerint, különböző hosszúságú törzsrésze- 55 ket iktathatunk a lehajlított szakaszok közé. Ennek a kivitelnek az az előnye, hogy több különböző hosszúságú törzs­részből álló készlet esetén ugyanaz a hordómjosó készülék különböző méretű QQ hordók öblítésére is alkalmas. A találmány további részleteit a rajz alapján ismertetjük, amSely a találmány szerinti hordómosó készülék egyik példa­kónti kiviteli alakjának részben metszett 65 oldalnézete. Az üreges testből, például csőből ké­szült (1) törzsrész két végéhez ugyancsak üreges test alkotta, lehajlított (2, 3) sza­kaszok csatlakoznak. A lehajlított (2, 3) 70 szakaszokkal közrefogott oldallal ellenté­tes oldalon az üreges test permet kibocsá­tására alkalmas (4) furatokkal van el­látva. A (2) szakasz (5) vége le van for-

Next

/
Thumbnails
Contents