124032. lajstromszámú szabadalom • Antennarendszer vízszintesen polarizált hullámok kibocsájtására, megközelítőleg köralakú sugárzási karakterisztikával

Megjelent 1940. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^NJjpjK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134032. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — B. 7713. ALAPSZÁM: Antennarendszer vízszintesen polarizált hullámok kibocsájtására, megközelítőleg köralakú sugárzási karakterisztikával. Radio Corporation of America cég", New-York, mint Brown George Harold, Haddonfleld, N. J.-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi május hó 26. A. E. Á.-beli elsőbbsége Í938. évi május hó 28. A találmány antennarendszer vízszinte­sen polarizált hullámok kibocsájtására, megközelítőleg köralakú sugárzási karak­terisztikával,. '*> Az utóbbi időben azt találták, hogy ultra­nagy frekvenciáknál: bizonyos célokra víz­szintesen polarizált hullámok kívánatosab­bak, mint függélyesen polarizált hullámok. A 2.086.976 számú amerikai szabadalmi 0 leírás eljárást ismertet vízszintesen pola­rizált mező kisugárzására, köralakú su­gárzási karakterisztikával,. Ez az eljárás vízszintesen polarizált forgó mező előálJS-tására tökéletesen alkalmas, azonban forgó 15 mező bizonyos körülmények között nem kívánatos. A találmány szerinti antennarendszer se­gítségével nem forgó vízszintesen polari­zált hullámokat kaphatunk. 20 E óéiból a találmány szerinti antenna­rendszer több, vízszintes síkban fekvő, sza­bályos sokszög több oldalának vagy kör­kerület egy részének megfelelőien elrende­zett, félhullámhosszúságú sugárzókból áll, 25 amelyek a szomszédos végek közé kap­csolt, fázisfordító, nem sugárzó eszközök útján sorba vannak kapcsolva. A fázisfor­dító, nem sugárzó eszközök célszerűen vé­gükön rövidre zárt, negyedihullámhosszú-30 ságú kettősvezetékekhő! állnak. A találmány egyik megfelelő kiviteli alakja szerint a sugárzók központosán el­rendezett árbocra vannak felfüggesztve, mimellett a negyedhullámhosszúságú ket­tősvezetékek az antennarendszer hordozói 35 és szigetelői gyanánt szerepelnek. Ezzel az az előny adódik, hogy az ain­te,nniaelemek igen szilárdan megerősíthe­tők, minthogy neímvezető anyagból, való szigetelőket nem kell alkalmazni. 40 A találmányt a rajz, kapcsán részletez­zük. A rajzon az 1. ábra négyzetalakban hajtogatott dipol­antannáhan a feszültségeloszlást mutatja,, mimellett a négyzet egy-egy oldala fóllhul- 45 lámhosszúságú. A 2. ábra a fieszültségeloszlást olyan, a ta­lálmány szerint kialakított antennában mu­tatja, amely két negyedhullámhosszúság'Ú! kettősvezetéket tartalmaz. A 50 3. ábra négy negyedhullámhosszúságú kettősvezetéknek négyzetes antennában való alkalmazását szemlélteti. A 4. ábra a találmány szerint hordozóár­bóoon megerősített antenna felülnézete, a.z 55 5. ábra pedig a 4. ábra oldalnézete. A 6. ábra más kialakítású antenna felül­nézete. Az 1. ábra olyan antennát mutat, amely két (1) és (3) részből áll; e részek egy 60 négyzetnek két-két (11, 15) és (13, 17) ol­dalait alkotják, amelyek mindegyike fél­hullámhósszúságú. Az antennát az (5) átvi­teli vezeték táplálja, amely az (1) és (3) részek szomszédos végeihez csatlakozik. 65 Valamely pillanatban az áramelöszlás az iantennáhan olyan, ahogy a nyilak jelzik. A feszültségeloszlást mindegyik huzal men-

Next

/
Thumbnails
Contents