124010. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet

Megjelent 1940. évi július hó 1-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIEOSAG SZABADALMI LEIRAS 124010. SZÁM. V/e/l. (Vl/d.) OSZTÁLY. — V. 3613. ALAPSZÁM. Hajtószerkezet. Veress Ferenc író, Budapest, A bejelentés napja 1937. évi május hő 1. A találmány szerinti hajtószerkezet olyan szerkezet, mely alkalmazható, min­denféle, kerekeken mozgó gyermekjáték-, valamint könnyű szárazföldi és vizi jár-5 művek hajtásához. A hajtószerkezet a csatolt rajzon vari feltüntetve, mégpedig az 1. ábrán a szerkezete, a 2., 3., 4. ábrán az alkalmazása, külöii-10 böző játékszereken. Az (a) tengelyen forgathatóan vannak elhelyezve a (b) és (bl) lánckerekek, me­lyeknek a külső oldalukon kilincskerék­fogazás is van. A (b) és (bl) fogaskereke -15 ken kívül, az (a) tengelyre a (c) és <el) le­mezek vannak erősítve. A lemezeknek a fogaskerekek felé eső vége ferdén van le­vágva. A (b) és (bl) fogaskerék közé van helyezve a (d) nyomlórugó. Az (e) hajtókar 20 az '(f) tengelyen forgathatóan van elhe­lyezve. Az (e) hajtókar alsó végének egyik oldalához a (g), másik oldalához a (gl) lánc van erősítve. A '(g) lánc az (f) hajtó­kartól közvetlenül a '(d) fogaskerékre s 25 onnan a (h) 'húzóragóhoz vezet, mellyel össze van kapcsolva, míg a (gl) lánc az (f) hajtókartól az (i) dobon keresztül ve­zet a (bl) fogaskerékre s onnan vezet a (hl) rugóhoz, melyhez kapcsolva van. 30 A hajtószerkezet működése a következő: Az (e) hajtókar hátrafelé húzásakor a (g) lánc a (b) fogaskereket forgásiba hozza, melyet oldalifogaival az ! (a) tengelyen lévő (b) rugó nekitólja a ferdevégű lemeznek, amelyben megakad és magával fordítja az 35 (a) tengelyt, illetve az ;(a) tengellyel együtt az 1. ábrán fel nem tüntetett to­vábbító kerekeket. Az (el) hajtókar előre­tolása közben a i(bl) fogaskerék, fentiek­hez hasonlókérppjen, ugyanelsak előrefor- 40 gátja az (a) tengelyt. Ha az (e) hajtókart tehát, akár előre, akár hátrafelé mozgat­juk, az (a) tengely, illetve az azon. lévő továbbítókerekek a járművet, illetve a já­tékot állandóan előrefelé mozgatják. 45 Szabadalmi igények: 1 Hajtószerkezet azzal jellemezve, hogy a továbbítókerekek tengelyén egy, il­letve két, oldalukon kilincsfogazással ellátott láncfogaskerék van, mely fo- 50 gaskerekeket tengelyirányban rugó terhel. 2. Az 1. igénypontban védett hajtószerke­zet kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a láncfogaskerekek oda-vissza 55 mozgatható hajtókar alsóvégéhez erő­sített láncokkal kapcsolódnak. 3. Az 1. ós 2. igénypontokban védett haj­tószerkezet kiviteli alakja azzal jelle­mezve, hogy a hajtóláncok másik vége go rugóhoz van kapcsolva. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. Jadoméri SzmertaLk István m. kir. szab, bíró, Felelős: Győry Aladár igazgató. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents