122998. lajstromszámú szabadalom • Készülék védőbevonat előállítására szappanra felrakott, le nem mosható hiredetményeken vagy képes ábrázolásokon

Megjelent 194-0. évi február hó 1-éii. AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 122998. SZÁM. Xl/e. OSZTÁLY. — K. 14522. ALAPSZÁM. Készülék védőbevonat előállítására szappanra felrakott, le nem mosható hirdetményeken vagy képes ábrázolásokon. Kassovic Stefan tanár, Wien. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 25-ike. A találmány készülék szappandara­bokra felrakott, le nem mosható szöveglek, pl!, hirdetmények vagy képes ábrázolások védőbevonatának előállítására. Ily védő-5 bevonatokat úgy állítanak elő, hogy a szap­pandarahra — esetleg védőréteg közbehe-Ilyezéséviel — selyem papírból, pergament­bői oellulózüveghártyából vagy más efféle átliátszó anyagból való lapocskát ragasz­ig tarnak, melyre a felrakandó szöveg vagy képes ábrázolás rá van nyomva, vagy pe­dig a lapocskát nedves állapotban egy­szerűen felrakják,, majd a hevítés útjain cseppfolyósított védőim asszáha, pl. viaszba, i5 paraffinba vagy cereziinbe mártják. Az így felrakott szövegek vagy képek a szappan elhasználásáig láthatók maradinak, mert a védőmassza megvédi őket nedvességgel •szemben. 20 A védőimassízát eddig úgy rakták fel, hogy a szappandarabokat kézzel!, vagy va­lamely segédeszközzel, plí. harapófogóval egyenként mártották be a híg védőmasz­szába. Ez az eljárás nem csak körükné-25 nyes és drága, hanem azzal! a hátránnyal is jár, hogy egyenlőitlein védőbevonatot ad, mert a szappandiaraibok változó mély­ségben és sokszor egyoldalasán érintkez­nek a védiő'foly adókkal. Hibás darabok nem 30 márthatok újból, mert a védőbevonattal kétszer kezelt helyek elhomályosodnak és így a szöveg vagy kép nem látható tisztán. A találmány e hátrányokat kiküszöböli és a védőbevonatok hibamentes, sorozatos 35 előállítását leszi lehetővé, csekély idővesz-Teséggel és csekély költséggel. A találmány szerinti készülék a szappan­darabokat felvevői tartók sorozatával ellá­tott hordozó állványból és a megömleisz­tett védőmasszát felvevő tartályból áll, 40 mely fölött a hordszerkezet elforgatható,, úgyhogy a szappandarabok,, a hordszer­kezet egy fordulata alatt, a kívánt merü­lési mélységben vonulnak el a védőmasszia felszíne fölött. A hordszerkezet csapágyai- 45 nak magasiságiráinyú beállításiával a szap­pandarabok merülési mélységét szabályoz­hatjuk és a mindenkori foilyadékfíelszin­hez igazíthatjuk. Gondoskodunk továbbá oly eszközökről, melyek a szappandara- 50 bokát, a védőmassza szintje fölött, vízszin­tes helyzetben vezetik el. Ily módon tel­jesen egyenletes, csupán a szöveget vagy képeket lefedő védőréteget kapunk. A hordszerkezet a szappandarabok lecsepeg- 55 letésére és kicserélésére! alkalmas helyzet­ben rögzíthető. A szappandarabok helyt­álló és rugalmas ütköző közé vannak be­szorítva és így könnyen kicserélhetők. A rajz a találmány szerinti szerkezeit 60 példaképem kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra oldalnézet, részbein metszetben. A 2. ábra homloknézet, részben metszet­ben. A 3. ábra a szappandaraboknak mártás 65 közbeni vezetéke. A 4. és 5. ábra a szappandarabok tartó­jának nagyobb léptékű oldal- és homlok­nézete. Az (a) tartályban (1. ábra) a (b) védő- 70 masszát, hevítés útiján, folyékony állapot­ban tartjuk. Az (a) tartályhoz nyitott (d) hasítékú (c) állványok vannak erősítve, amelyekbe (f) kulisszavezetékek, (e) szár-

Next

/
Thumbnails
Contents