122952. lajstromszámú szabadalom • Eljárás átlátszatlan, majdnem fehér és festhető rétegek előállítására aluminiumból vagy aluminiumötvözetekből való tárgyakon

Megjelent 194Ö. évi február hó 1-én. MA Ö Y A R K I HA LYI ^ŰÖA SZABADALMI MRÓSAG SZABADALMI LEIRAS 122952. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — Sek. 3719. ALAPSZÁM. Eljárás átlátszatlan, majdnem fehér és festhető rétegek előállítására alumíniumból vagy alumíniumötvözetekből való tárgyakon. Dr. Sclienk Max vegyész, Basel. A bejelentés napja 1938. évi november hé 17-ike. á. E. Á-beli elsőbbsége 1937. évi november hó 24-ike. Javasolták már átlátszatlan, majdnem fehér, festhető vedé rét egeknek alumí­niumból vagy alumíniumötvözetekből álló tárgyakon olyképen történő előállí-5 tását, hogy e tárgyakat legalább egy titán-, cirkónium- vagy tóriumsót, v£gy ilyen sók keverékét oldatban tartalmazó vizes elektrolittal, váltakozóáram v£gy anódikusan egyenáram hatásának vetik 10 alá. Hyen kezelések -alka-toávai—a t árgya­kon alumíniumoxidból és beágyazott fe­hér pigmensbfil álló oxidos rétegek kelet­keznek, mikoris a pigmeí.s, a íüidőcssze-15 tételnek megfeleléen, a titán, cirkónium vagy tórium oxidja, vagy hidroxidja lehet. A réteg átlátszatlanságát, illetve opá­losságát, fizikailag az idézi elő, hegy e 20 három metalloxid törésmutatója (titán­dioxid n=2,5—2,9, cirkóniumdioxid n=2,l—2,2, tóriumdioxid n=2,2) és az alumíniumoxid vagy alumíniuméxihitírát törésmutatója (n—1,5—1,7) között lé-25 nyeges különbségek vannak. E rétegek színezhetősége azzal magyarázható, hogy a réteg finoman likacsos, illetve hajszál­csöves alkatú, ami a festékfelvételre kedvező. 30 A fenti fajtájú eljárások gyakorlati keresztülvitele alkalmával megállapítot­ták, hogy nem keletkeznek mindig olyan rétegek, amelyek a kívánt értékes tulaj­donságokkal teljes mértékben rendelkez-35 nének. Különösen az derült ki, hogy az elektrolitos fürdők hosszabb használat után, a szokásos gondozás ellenére, már 40 45» 50 n- 55 nem dolgoznak megbízhatóan, illetve nem adnak tebhé szabáljcs eredmé­nyeket. Azt találtam, hegy az említett fajtájú, kellő kemérjségű és vegyi ellenálló képes­ségű védőrétegeket, an-.eijek eg\úttal az említett optikai tulajdonságokkal, azaz elégséges Gpálcssággai is rendelkeznek és meijek oly mértékben íincman likacso­sak, hegy a jó színezhetéség biztosítva van, csak akker kaphatunk, ha az elek­írolitcs kezelést cl\an fűidében végez­zük, mebvr.ek pH-trttke (hidrcgérión­koncentlácicje) legalább 0,8 és legleljebb 4,0, például 1,7—f,8, és mely gyakcrlati­kg mentes az erős ásványi savaktól vagy ezek sóitól. E szabályból többek között a fürdő összetételre vonatkozó következő fel­tételek adódrak: 1. Nem szabad, hogy a fürdő hidrogén­iónkcrcentrácic'ja, •— a kezerségts (kén­sav£s, krómsavas, cxálsavas stb.) ancdos 60 eljáráshoz való ismert fürdőkkel ellen­tétben — túl négy legyen, de másrészt túl kicsinek sem szabad lerrie. A kívánt opálcs hatás, illetve az ebhez szükséges elégséges pigmers-zájóerráry elérésére 65 szükséges, hegy az elektrolit pH-értéke 0,8 és 4,0 között legyen. Erősebben savarjú fürdőknél (pH ki­sebb, mint 0,8) nem válik ki titán-, cirkónium- v£gy íeriumexid, azaz a 70> fürdő sóinak hitírolüise a keletkeíő oxid­rétegben vagy közveller ül rajta meg van akadályozva. Kevésbé ssvarjú elektro­litban viszont nem lép fel kedvező film-

Next

/
Thumbnails
Contents