122937. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés üveg adagolására

Meg-jelent 1940. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132937. SZÁM. XVII/e, OSZTÁLY. — I. 3943. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés üveg adagolására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cégr, Újpest. A bejelentés napja 1938. évi június hó 20-ika. A találmány eljárás és berendezés üvegnek gyors és pontos adagolására, aránylag kis, azaz köbcentiméter nagy­ságrendű, adagokban, főleg sajtolt üveg-5 alakdarabokat sajtoló' berendezések gyors és pontos táplálására. Villamos izzólámpák és kisütőesövek egyes alkatrészeinek, például buráinak és talpainak üvegből, sajtolás útján való 10 előállítását már javasolták, de az eddig javasolt eljárások igein bonyolult berende­zéseket igényeltek, főleg olyan esetekben, mikor a sajtolt darab méretei pontosan voltak betartandók ós olyan kicsik vol-15 tak, hogy egy-egy darab üvegtérfogata csak egy-két köbcentiméter, sőt esetleg még kevesebb volt. Az ilyen darabok saj­tolásakor ugyanis az üveget igen ponto­san megszabott adagokban kell a sajtoló-20 szerszámok közé adagolni, mert különben a sajtolt darabok készméretei változók, és így az adagolást rendszerint úgy vé­gezték, hogy az üveget szilárd vagy pép­szerű állapotban, például üvegcső íelda-25 rabolásával vagy meglágyított üvegiszalag­ból való kicsákozással, adagolták. A találmány szerint az üveget folyé­kony állapotban adagoljuk, mert így aránylag egyszerű berendezéssel igen 30 pontos és gyors adagolást érhetünk el és az üveget a sajtolószerszámok közé folyé­kony, esetleg egészen hígfolyós állapotban adagolhatjuk, mi főleg vékonyífahi és/vagy bonyolult alakú diarabok, valamint a saj-35 toláskor légzáróan beolvasztott árambeve­zetőkkel ellátandó darabok előállításánál úgy a gyártás minősége, mint teljesítmé­nye szempontjából, előnyös. A találmány szerinti eljárás lényege ab­ban van, hogy az olvasztott üvegre, mely 40 kiömlőnyíláson léphet ki olyan térből, például olvasztókemencéből vagy fűtött kiömilőcsatornából, mely az üveg kellő hígfolyósságát biztosító hőfokú, periodi­kusan változó gáznyomást, célszerűen lég- 45 nyomást, engedünk behatni. Ennek ha­tása alatt az a kiömlőnyíláson periodi­kusan változó kleresztmetszietű sugár viagy — a határesetben — csepp szerű adagokká osztott cisieppsorozat alakjában áramlik ki. 50 Hia a folyadéksugár folytonos, akkor azt az egyes adagokra való osztása céljából kis keresztmetszetű helyein, például szti­rólánggal vagy vezérelt mechanikai, cél­szerűen forgó szerszámmal, feldarabol- 55 juk. A periodikusan változó gáznyomást az olvasztott üvegre akár az olvasztóke­mencében, akár egy kemenceszerűen fű­tött kiáramlócisiatornában, akár mindkét helyen engedhetjük behatni és az üveg- 60 adagoknak felhasználásuk helyére, pél­dául a sajtolószerszámlok közé, való to­vábbítására is felhasználhatjuk. A találmány szerinti eljárást és a foga­natosítására való berendezéseket alantiak- 35 ban néhány példában részletesen ismer­tetjük a csatolt vázlatos rajzzal kapcso­latban, melyen az 1. ábra kelmencét tartalmazó, a, 2. ábra kiönilőcsatornát tartalmazó be­rendezés tengelymenti hosszmetszete. Az 1. ábrán látható berendezés lényegi­leg légmentesein zárható, kifolyónyílással, táplálóberendezéssel és a benne uralkodó légnyomás változtatására való berende­izéjssel ellátott üvegolvasztókemence. Az (1) kemencetest, valamint (2) ' kifolyófu­vókája kerámiai anyagból, például alunii-70 75

Next

/
Thumbnails
Contents