122932. lajstromszámú szabadalom • Női fürdőruha

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. MAGYAR- K1:R -* T ' YI 4^SÄ SZABAlíAMI BTRrtsiG SZABADALMI LEÍRÁS 122932. SZÁM. I/a. (T/h.) OSZTÁLY. — JEL. 10503. ALAPSZÁM. Női fürdőruha. H. Heinzelmann cégr, Reut ling-en/Württ. A bejelentés napja 1939. évi január hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1938. évi január hó 7-ike. A találmány női fürdőruha vagy nők számára való más olyan, ruha, melynél a testhez való szoros simulást és ezzel a ruhát hordozó egyén, testének nagysá-5 gához és alakjához való önműködő igazo­dást érnek el azzal, hogy a ruha lényegi­leg nem rugalmas alapanyagból áll és ezt aránylag nagy közökben számos rugalmas szállal látjuk . el, melyek legalább egy 10 irányban, kiváltképen előnyösein egy­másra merőleges irányokban haladnak és az alapanyagba feszültséggel vannak be­iktatva, pl. fel vannak varrva akként, hogy e feszültség lazulásakor az alapanyag osz­ló szehúzódik és durván hajtogatott vagy gön­dörődött, pl. mézlép módjára alakulói, struktúra adóidjk. Mivel ezek a ruhák egyes helyeken a szükséghez, képest össze­húzódnak vagy kihasasodnak, azok sajá-20 tos kiszabás nélkül is, lényegileg egyet­len derékszögű darabból, készíthetők, me­lyet hosszszélei mentén tömlőszerűen ösz­szevarrnak, amikoris a lábszárak számára való nyílásokat egymástól az alsó széle­»5 ket egymással részben, összekötő, azonos anyagú szalagból való gerinc különíti el. A találmány a jelzett fajtájú ruhák to­vábbi javítása,- mely különösen a mell jobb ikjhangsúlyozását és egyúttal megtámasz-30 tását eredményezi. A találmány szerint a ruha felső részé­nek mellső oldalán sajátosan alakított, bő­vített mellrészeket dolgozunk ki, melyek alsó szélét a főrésszel a mell alatt haladó 35 és önnek folytán a mellet egyúttal meg­támasztó varratok kötnek össze. A ímellrészeket kjváltképen, előnyösen ugyanabból a darabból szabjuk ki, mely a ruha főrészét is alkotja, még pedig ak­ként, hogy a mellrészek a főrésszel oléalt 40 még összefüggnek és csakis a mell alatt vannak vele összevarrva. Előnyös, ha a két mellrósz mindegyiké­hez felfelé, hosszabbításként, vele egy da­rabból álló, aránylag keskeny tartószalag 45 csatlakozik. E tartószalagok hosszát ak­ként szabjuk meg, hogy a nyakszirten .összehozhatok és alkalmas segédszervek, pl. gombok és gomblyukak segélyével, egy­mással összeköthetők legyenek. 50 A ruha felső széle mentén annak kü­lönösen jó felfekvését biztosíthatjuk az­zal, hogy a nyakkivágás teljes széle men­tén, az említett tartószalagokon egészen á hátkivágásig, az alapanyag bepzegélye- 55 zése révén csatornát létesítünk és ebbe elől és hátul egy-egy rugalmas szalagot fektetünk. A mellrészieket, mimt már említettük, kel­lően bővítve alakítjuk ki és előnyös, ha 60 azoknak a test alakjához való alkalmaz­kodási képességét még tovább fokozzuk azzal, hogy e részeken a rugalmas szá­lakat szűkebben rendezzük el, mint a ruha főrészében- Messzemenő alkalmazkodási 65 képességet úgy is elérhetünk, hogy az alapanyaggal való összevarráskor a gumi­szálakat nagyobb vagy kisebb feszültség­gel rögzítjük. A rajzon a találmány főtanatosítási pél- 70 dájának vázlata látható. Az lt ábra az új női fürdőruha előlnéh zete, a 2. ábra pedig a mellsiarész, felső rész­letének nagyobb léptékű belsjä nézete. 75 Egyszerűbb ábrázolhatás céljából az;

Next

/
Thumbnails
Contents