122931. lajstromszámú szabadalom • Szövőnyüst szövőszékekhez

Megielent 1940. évi január hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI WSpS SZABADALMI BIEÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 123931. SZÁM. A XlV/b. OSZTÁLY. — Ér. 8T5á. ALAPSZÁM. Szövőnyüst szövőszékekhez. Grob & Co. Aktiengesellschaft cég-, Horgren (Svájc). A bejelentés napja 1938. évi december hó 3-ika. A találmány szövőszékek szövőnyüSitjeire vonatkozik. A korszerű szövlőszékek szövőnyüstjeit mindinkább oldalról vagy alulról fogják 5 meg és mozgatják. A fokozott igény bevéte­lleknek csak az olyan szövőinyüst tud ellent­állmi, mely a találmány értelmében üreges szelvényű fémsínekböl és oldaltámaszokból van, mélyek egységesen alakított sarokdia-10 rabok útján merev kenetté vannak össze­kötve. Az új szövőnyüst előnye nemcsak az, hogy már viszonylag kis méretek eseté­ben is kellőién alakálló, hainem az is, hogy 16 szabványosított egyes részekttail) gyorsan és emellett olcsóin álslítható ösiszie. Az új szö­nyüst szé|t is szedhető és, egyes részeinek kicserélésével pl. más nyüsthostszra és más keretszerkezetre alkíthatói át. 20 A találmány továbbá a tartórudaknak futósínekkel ellátóit különleges kialakítár sara is kiterjed; e sínek belső élein a szö­viőnyüstök sorakoztató síneirek tai tói, külső élteiken pedig a szövőnyüst felfüggesztő; 25 horgai végigmenőien mozgathatóan vannak elrendezve. Az említett tartórudak külön­lleges szelvénye, mint alább még ismertet­jük, a találmány jellegzetes tulajdonsága. A mellékelt rajz a találmány szerinti 30 szövőnyüst példaképpeni megoldását váz­latosan szemlélteti. Az 1. ábra a szövíőnyüst elölnézete és a 2. ábra egy sarkának nagyobb léptékű részletrajza. A 35 !3—6. ábrák a sarakrész összekötését mu­tatják különböző, magukban véve ismert kialakítású szövőnyüstöknél és különböző nyüsthosszakhoz. A 7—11. ábrák tartórudaknak példaképeni keresztmetszeteit szemléltetik. 40' Az 1. ábrán látható* szövőinyüsitnek két (1, 2) tartórúd ja van, melyek előnyösen könnyű féiiribal készülnek. Az (1, 2) sínek üreges szelvényű sínek darabjaiból vannak. Méreteik egymással) azonosak. Az (1, 2) 45-tartórudaknak egyik élükön T-alakú ke­resztmetszetű (3) hevedereik vannak, me­lyeken a (4) lovasok harántirányban eltol­hatók. A lovasok tartják az (5) sorakoztató síneket, melyeken a (6) szövőnyüstök el- 50< tolhatók. Mindegyik (1, 2) rúdnak külsű hosszanti élén T-alakú (8) hevedere van. Mindkét (1) és (2) tartórudon harántirány­ban eltoihatóan legalább két (9) tartóho­rog, illetőleg lehúzó horog van elrendezve. 55-Az (1) és (2) sínekhe a (10) sarokrészak (11) csapjaikkal fogódznak, melyek jól az (1, 2) tartórudak üregébe illenek. A (10) sarokréiszek a rudakon szegecseléssel, csa­varodással vagy kisajtolással vannak meg- 60' erősítve. A (10) sarokrészeken kétoldalit a (12) ny üsttámaszok szegecsek vagy csava­rok útján rögzítettek. A (12) nyüsttáma­szok szelvényezett vagy lapos fémtaöli ké­szülhetnek, bizonyos esetekben fából is. 65 Az (1, 2) és (12) részek a (10) sarokrésiziekr kel együtt igein merev keretet alkiötnäk, mely rendes üzemben nem görbül ki és , nem is torzul el. A (3) hevederek vi­szonylag magasak, úgy, hogy a (4) lova- 70* soknak, melyek végei horgokká vannak kialakítva, szilárd és biztos pályájuk van. Minthogy a (4) lovasoknak (4', 4") futó­sínei -a (3) vezetői hevederen élükre ál-

Next

/
Thumbnails
Contents